park-hoeven-logo-2021-web

Bestuursreglement alcohol in het paviljoen

Zoals vastgelegd in de instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) dient de vereniging een alcoholbestuursreglement te hebben. Deze is opgesteld en hier beschreven.

In overweging nemende dat:

 • Sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
 • het paviljoen met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het paviljoen waarborgen;
 • in een bestuursreglement tevens paracommerciële bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de belastingdienst kan overtuigen van het niet- commerciële karakter van de horeca- activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in het paviljoen Park Hoeven’ vastgesteld.

Begripsbepalingen

 • Alcoholhoudende dranken
  Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
  Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
 • Sociale Hygiëne: met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het paviljoen gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het paviljoen kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 • Leidinggevenden: het bestuur heeft tenminste twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het paviljoen.
 • Barvrijwilliger: een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het paviljoen uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel "Kwalificatie barvrijwilliger" van dit bestuursreglement.

Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het paviljoen worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in het paviljoen, die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen

Vaststellen en wijzigen

 • Het bestuur legt dit bestuursreglement en wijzigingen daarin vast.Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 • Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen betreffende paracommerciële zaken vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen betreffende paracommerciële zaken met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Aanwezigheid
Op de momenten dat in het paviljoen alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die geïnformeerd is over verantwoord alcoholgebruik.

Huis- en gedragsregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het paviljoen of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen, die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen, dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol, aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel "Begripsbepalingen") drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het paviljoen niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het paviljoen verwijderd.

Openingstijden en schenktijden
De openingstijden van het paviljoen zijn conform de drank- en horecavergunning: van 09.00 uur tot 24.00 uur. Op een clubfeestavond en bij officiële toernooien (vermeld op de jaarkalender) tot 01.00 uur. Tijdens de openstelling wordt er vóór 12.00 uur geen alcohol geschonken. Als tijdens de schenktijden van het paviljoen 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Kwalificatie barvrijwilliger
Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

 • zijn tenminste 18 jaar oud
 • zijn geïnformeerd over verantwoord alcoholgebruik
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 • Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het paviljoen. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement inclusief de paracommerciële bepalingen.
 • Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 • Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 • Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. Koninklijke Horeca Nederland en NOC/NSF kunnen in deze betrokken partijen zijn.

Toegelaten horeca-activiteiten

 • TSV Park Hoeven zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. TSV Park Hoeven zal geen horeca- activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten, die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet- leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 • De horeca-activiteiten worden door TSV Park Hoeven slechts uitgeoefend ten aanzien van personen, die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder "Wettelijke bepalingen" bepaalde.
 • Het uitoefenen van horeca-activiteiten door TSV Park Hoeven jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur na:
  • wedstrijden;
  • trainingen;
 • overige activiteiten van TSV Park Hoeven binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, evenals het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 • Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het paviljoen en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door TSV Park Hoeven aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 • Geen reclame mag worden gemaakt door TSV Park Hoeven voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca- activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit bestuursreglement.

 

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

50+ ééndagstoernooi (Senior Plus Event)

Datum: 05 juni 2024
Het gezellige 50+ ééndagstoernooi vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 augustus. Geef je op voor 26-07-2024 bij Lenie van Heusden via email: l.v.heu...

Intercompetitie tennis weer van start!

Datum: 27 mei 2024
Beste leden,   Goed nieuws! Na een jaar van afwezigheid gaat de interne competitie, oftewel de intercompetitie, weer van start! Dit...

Grand Slam for Kids

Datum: 21 mei 2024
Bij Park Hoeven wordt op 25 augustus 2024 een Grand Slam for Kids georganiseerd. Park Hoeven wordt omgedoopt tot een heuse Grand Slam omgeving in ...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen