park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Leden Vergadering donderdag 9 juli 2020 om 20.00 uur

 

 1. Opening

44 leden zijn aanwezig. Presentielijst is gescand opgeslagen.

Afwezig met bericht: Eddy Janssen, Berton Wijdeven, Wim Verburg, Ruud Voermans, Cees van Hees.

De nodige Corona-maatregelen zijn genomen. Binnen zit men op 1,5 meter afstand en ook buiten op het terras staan de boxen aan en kunnen leden de vergadering volgen. Door de raam ziet Yvonne Kooijmans, secretaris, er bij stemmingen op toe dat ook buiten iedere stem telt.

Om 20.00 uur opent Kees-Jan Leliveld, voorzitter, de vergadering.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

 

 1. Vaststellen verslag ALV van 10-12-2019.

Dit verslag is te vinden op onze website.

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

 

 1. Jaarverslag 2019.

Dit verslag ligt ter inzage in het paviljoen vanaf 1 juli 2020.

 • Algemeen

Kees-Jan licht toe dat er een nieuw bestuurslid squash is toegetreden binnen het bestuur en hiermee is het bestuur voltallig. 2019 stond in het teken van de aanleg van 2 padelbanen. Deze zijn eind 2019 opgeleverd. Een nieuwe sport maakt geschiedenis in het bestaan van TSV Park Hoeven.

Het ledenaantal is gestegen van 650 naar 679.

 • Facilitaire zaken

Gerard van der Ven licht de inzet bardiensten toe. Ook 2019 was er weer een inbraak met veel schade. En de bouw van de padelbanen was een flinke klus, dank aan vrijwilligers Park Hoeven, Tennis Bouw Nederland en Padelbouw Nederland.

 • Commissie Toernooien en Recreatieve zaken

Ellen Tichelaar licht de vele activiteiten die door deze commissie georganiseerd worden toe: nieuwjaarsborrel, koffieochtend, medewerkersavond, interne competitie, IVVC, 50+ochtend, lentetoernooi, Heineken/Van Tilburg toernooi en pinten. Het pinkstertoernooi ging niet door dit jaar.

 • Jeugdcommissie

Bij afwezigheid van Berton Wijdeven licht Yvonne Kooijmans toe. Afscheid van bestuursleden Patty Arts en Berton Wijdeven, nieuw bestuurslid Bart Verheijden.

Trainingen en activiteiten voor de jeugd zijn in 2019 druk bezocht. De jeugdclubkampioenschappen zijn voor de 3e keer samen met de senior clubkampioenschappen georganiseerd en dat geeft een mooie dynamiek tussen jong en oud. Tijdens het Gees Terband DKH toernooi was er weer een activiteitenweek. En zo waren er nog vele andere jeugdactiviteiten.

 • Commissie Competitie en trainingen

Vanwege afwezigheid Eddy Janssen licht Kees-Jan het volgende toe: naast de goedlopende competitie en vele goed gevulde trainingsuren heeft vooral de ledenwerfactie koffietennis voor nieuwe leden gezorgd.

 • Squashcommissie

Marco van Mierlo wil squash als bestuurslid weer duidelijk op de kaart zetten. Naast squashtraining door een nieuwe trainer, André Ruigrok en een kleine competitie (regionaal) is er een nieuwe hoofdsponsor squash en padel aan TSV Park Hoeven verbonden: Estillon!

 

 1. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2019.

Marck van Duijnhoven, penningmeester, licht de resultatenrekening van 2019 toe. Het was een prima jaar. We hebben 2x zoveel bruto resultaat behaald dan begroot was. Door ledenstijging ook stijging in contributie inkomsten. Ook extra geld door hoofdsponsor Estillon. De verhuur van tennis- en squashbanen is ook verhoogd t.o.v. voorgaande jaar. Afschrijvingen in lijn met afgelopen jaren, maar zal in 2020 aanzienlijk stijgen vanwege investeringen in tennis- en padelbanen. In 2020 zullen we ook pas kosten voor financiering padelbanen terug gaan zien op de balans. Conclusie: tevredenheid over het jaar 2019, echter nu midden in corona jaar 2020 dus dat brengt onzekerheid over de financiën met zich mee.

Marck licht nog toe dat de sponsorcommissie gestopt is en we dus zoeken naar nieuwe actieve commissieleden. Afgelopen jaar kwamen naast Estillon ook nieuwe sponsoren: VidiVision, Brabants Lekkerste en onze eigen trainer Mike Claassen met zijn praktijk voor acupunctuur en massage.

Hierna is de fraudezaak die gespeeld heeft over het boekjaar 2019 toegelicht door Kees-Jan. Hij heeft samen met Yvonne in het eerste kwartaal deze zaak behandeld. Vanwege privacy redenen vermelden we in dit verslag niet alle ins-outs. Duidelijk moge zijn dat al het geld is terugbetaald en betreffend lid vanaf begin 2020 niet meer actief is binnen TSV Park Hoeven. Het lidmaatschap is door het bestuur opgezegd. De kascommissie heeft volledige inzage gehad in deze fraudezaak en de aanpak hiervan.

 

 1. Bevindingen van kascontrolecommissie voor 2019.

De commissie bestaat uit Pim Wentink (aftredend), Richard de Gier en Joop van Orsouw. Richard complimenteert het bestuur, in het bijzonder natuurlijk onze penningmeester Marck van Duijnhoven, voor het keurige werk en Marck krijgt hiervoor een warm applaus. De kascommissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in.

 

 1. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2019.

Pim Wentink stopt als commissielid en Leo van Berkel treedt toe als lid.

Richard de Gier en Joop van Orsouw blijven aan als lid.

 

 1. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend Berton Wijdeven, bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie.

Aftredend Ellen Tichelaar, bestuurslid en voorzitter recreatiecommissie.

Beide worden met een presentje bedankt door Kees-Jan.

Bestuur stelt voor Bianca Mikkers aan te stellen als bestuurslid en voorzitter recreatiecommissie. Dit voorstel heeft de volledige instemming van alle aanwezige leden en we wensen Bianca dan ook veel succes in haar nieuwe functie.

 

 

 1. Voorstellen en berichten van het bestuur.
  • Naamswijziging TSV Park Hoeven

De voorstellen met stemmen (na 2 stemrondes) zijn als volgt:

- Park Hoeven                                                                                                30 stemmen

- TSP Park Hoeven: Tennis, Squash en Padel Vereniging Park Hoeven        8 stemmen

- TSPV Park Hoeven: Tennis, Squash en Padel Vereniging Park Hoeven      4 stemmen

            - RV Park Hoeven: Racket Vereniging Park Hoeven                                      1 stem

            - RSP Park Hoeven: Racket Sport Vereniging Park Hoeven                          1 stem

Hiermee wordt het voorstel Park Hoeven aangenomen en verder uitgewerkt. Dit betekent dat er in de statuten de naamswijziging en de padelsport toegevoegd moeten worden. Ook briefpapier moet wijzigen, want logo gaat veranderen en we vragen dan ook om voorstellen van de leden voor een nieuw logo. Richard de Gier biedt aan te helpen bij de statuten, indien nodig. De laatste statutenwijziging was op 17 juli 2014.

 

 • Impact Corona op Park Hoeven

Omzetverlies afgezet tegen opbrengsten van overheidsregelingen laten op dit moment een verwachte financiële impact door Corona zien van - €15.000. Kees-Jan laat weten dat er geen leden zijn die vragen om teruggave van contributie.

Toon van Orsouw merkt op dat er toch ook wel minder energiekosten zullen zijn, evenals schoonmaakkosten. Dus misschien valt het nog meer mee.

 

 • Update Park Hoeven beleidsplan 2016 – 2021

Kees-Jan neemt het huidige beleidsplan door.We mogen concluderen dat we een voltallig bestuur hebben, met aandachtspunt komend jaar voor vernieuwing vrijwilligers op diverse posities. We zijn een financieel gezonde vereniging met een stijgend ledenaantal. Streven was 700 / 750 leden in 2021. Op dit moment 734 leden.

Ook mbt technsich beleid is er ontwikkeling en spelen de hoogste teams op zaterdag en zondag op goed landelijk niveau.

We zullen een nieuw beleidsplan op moeten stellen voor 2021-2026 met de volgende vragen / aandachtspunten: aantal leden (doelstelling), sportieve doelstellingen (mixteam?), 10e tennisbaan?, 3e en 4e padelbaan?, baan 5 en 6 gravelbanen?, paviljoen vernieuwen?, uitgebreide catering?. Kortom: wie denkt mee in een nieuw beleidsplan?

 

 • Oprichting Padel & Squashcommissie

Marco van Mierlo licht toe dat squash en padel raakvlakken hebben en vol in ontwikkeling binnen onze vereniging. Marco zal als bestuurlid de commissie padel en squash verder vorm gaan geven. Met aandacht voor trainingen, competitie en andere recreatieve activiteiten.

 

 • Bardiensten

In samenspraak met Theo van de Donk licht Gerard toe dat er besloten is om alle leden in 2020 en 2021 in totaal 5 bardiensten te laten draaien. Vanwege corona zijn er minder bardiensten nodig. Als je dit jaar 3 bardiensten hebt gedaan, hoef je er volgend jaar nog maar 2. Totaal 5 dus! Theo zal daarom toch ook nog in 2021 de bardiensten planning blijven verzorgen. Dank daarvoor!

 

 

 1. Voorstellen van de zijde van de leden

Er zijn geen voorstellen ingediend.

 

 1. Rondvraag

Marie-José Posthuma: vraagt aandacht voor de opeenstapeling van activiteiten en communicatie naar haar groep van 16 tennissers op zondagochtend vroeg. Kees-Jan merkt op dat er soms samenloop van activiteiten is, en dit de aandacht heeft. Activiteiten moeten zoveel mogelijk gespreid worden, daar waar mogelijk.

Joop van Orsouw: afhangen op vrijdagmiddag online, niet iedereen kan dat maar 1 persoon kan dat ook voor alle 4 doen, dus help elkaar. Dat kan dus ook op zondagochtend zodat in ieder geval  het aantal spelers gereserveerd is.

Ans Persant-Snoep: is niet zo’n voorstander van online afhangen, niet iedereen is daar handig mee. Komt het oude afhangsysteem weer terug, vraagt zij? Dat is nog niet te zeggen, is afhankelijk van corona-ontwikkelingen. Nu moeten we in ieder geval reserveren, vóórdat we naar de tennisbaan gaan.

 

 1. Sluiting

Kees-Jan sluit de vergadering om 21.34 uur en nodigt alle leden uit voor een consumptie aan de bar, graag coronaproof bestellen volgens de voorschriften!

 

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Impact avondklok voor Park Hoeven

Datum: 23 januari 2021
Beste leden van Park Hoeven, Vanaf zaterdag 23 januari ’21 geldt in Nederland vanaf 21.00 uur een avondklok. Dit heeft gevolgen voor het openstell...

Inschrijven padel competitie

Datum: 07 januari 2021
Beste padel vrienden, Voor de liefhebbers kan ingeschreven worden voor de padel voorjaarscompetitie senioren 2021. Laten we hopen dat we komend ja...

Uitnodiging digitale ALV dinsdag 19 januari - 20:00

Datum: 03 januari 2021
Beste Park Hoeven leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 januari 2021 om 20:00. Vanwege de Corona m...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen