parkhoevenlogojuli2018web

ALV - Verslag

VERSLAG ALV Park Hoeven 8 mei 2018

Aanwezig:       Kees-Jan Leliveld (vz), Eddy Janssen, Tinus Brekelmans, Marck van Duijnhoven (penn.), Gerard van der Ven, Richard de Gier (secr.),

Afwezig met bericht:   -

Ad 1: Opening
Om 20.04 uur opent de voorzitter Kees-Jan Leliveld de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij vraagt iedereen om voor aanwezigheid de presentielijst te tekenen.

Ad 2: Ingekomen stukken & Mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. een constructieve afspraak uit voortkomt.

Ad 3: Vaststellen van het verslag van de vorige ALV d.d. 21-11-2017: 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen; daarom wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Wel is er een vraag met betrekking tot de stand van zaken van het cameratoezicht op pagina 2. Gerard van de Ven licht toe, dat hij met sponsor Van Nistelrooij en een andere specialist nog bezig is. Er wordt offerte uitgebracht en met name de plek van de camera’s – waar ze moeten hangen – wordt nog verder uitgewerkt. Wordt verder opgepakt door Gerard.

Ad 4: Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2017:B. Gerard van der Ven licht de schriftelijke informatie (zoals die te lezen is op onze website) toe m.b.t. de Facilitaire Zaken. Hij doet aanvullend een oproep voor de bardiensten in het weekend om meer vrijwilligers hiervoor te vinden, en geeft aan dat ook de afsluitdiensten op maandag, dinsdag en donderdag te moeilijk qua bezetting zijn. Leo van Berkel vraagt nog waardoor er een tekort is? Gerard antwoordt dat dat de tijdstippen zijn en bardiensten ook afgekocht worden. Dat is goed voor de omzet, maar de bardiensten moeten nog steeds opgevuld worden.

C. Tinus Brekelmans licht toe m.b.t. de CTRZ (= Commissie Toernooien en Recreatieve Zaken). Hij zoekt jonge aanwas voor de organisatie van toernooien! Geen vragen verder.

D. Berton Wijdeven licht toe m.b.t. de jeugdcommissie, in het bijzonder de nieuwe activiteiten. Geen vragen hierover.

E. Eddy Janssen licht toe m.b.t. de CCT (= Commissie Competitie en Technisch Beleid); de keuze voor de najaar competitie vanwege meer uitdaging, de wisseling van de trainers, de toename van de trainingen en ook het 1e team van Park Hoeven.

Ad 5: De Balans én resultatenrekening over het verenigingsjaar 2016.
Voor de toelichting krijgt Marck van Duijnhoven het woord van de voorzitter. Marck loodst de vergadering door de betreffende dia’s van de power-point.

Conclusies:

 • We staan er nog steeds goed voor als vereniging.
 • Liquiditeit en solvabiliteit zijn uitstekend.
 • Geen langlopende leningen
 • Voldoende eigen vermogen opgebouwd
 • Stabiel, licht stijgend, ledenaantal

Opmerkingen:

 • de energiekosten zullen dalen ,vanwege nieuw contract gas/electra dit jaar afgesloten, met €2800 p.j.
 • Marijn Bakx vraagt naar ledverlichting; dit komt terug in de baanrenovatie.
 • John van de Heuvel vraagt naar kosten lustrum, deze zijn begroot voor 2018.
 • De kascommissie heeft opgemerkt dat de schoonmaakkosten hoog zijn, dit wordt nader bekeken.

Ad 6: Bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Namens de commissie voert Leo van Berkel het woord: “Op 9 april 2018 heeft de kascommissie , bestaande uit de leden Yvonne van Deursen, Berton Wijdeven en Leo van Berkel, de jaarlijkse kascontrole gedaan. Hierbij was de penningmeester van de vereniging, Marck van Duijnhoven, aanwezig. Aan de hand van de winst- en verliesrekening én de balans over het jaar 2017 is de boekhouding bekeken. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Daarom adviseert de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.” De aanwezigen deden dat dan ook unaniem.

Vragen/opmerkingen:

 •  Er is een wisselend beeld over het jaar heen m.b.t. barbeheer en barkosten. Na vergelijk over de jaren blijkt een onderhoud en ICT onder barkosten wordt meegenomen, bardiensten over all hebben €3000,- meer opgeleverd. Soms wordt het een op het ander geboekt, maar geen onregelmatigheden. Toernooien met goed weer leveren meer op dan wanneer het slecht weer is, dat geeft veel verschil.
 • Kascommissie wordt opnieuw samengesteld: Richard de Gier treedt toe, Yvonne van Deursen treedt af en Leo van Berkel zal als volgende aftreden. Pim Wentink blijft in de kascommissie.

Ad 7: Verkiezing bestuursleden. Het statutair aftredende bestuurslid Kees-Jan Leliveld (voorzitter) wordt bij acclamatie herkozen.

Ad 8: Berichten vanuit het bestuur.  

8.1 Privacywetgeving:
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) miv 25-5-2018, Yvonne Kooijmans licht toe. De privacywetgeving is een dossier met veel werk. Yvonne heeft samen met Thijs van de Wijst (helpdesk), Edwin van Gastel (webmaster) en Tineke de Best (ledenadministratie) de wet AVG doorgenomen en actiepunten opgesteld voor onze vereniging. Er moet o.a. een privacy policy komen. Yvonne vraagt hulp en tijdens en na de vergadering zijn die aangeboden door Richard de Gier en Yvonne van Deursen.

8.2 Aanstelling commissie vertrouwenspersoon
Anja Vossen (komt uit het basisonderwijs), Ilse Lucassen (maatschappelijk werk/counselor) en Ellen Oonincx (huisarts) stellen zich voor, zij vormen samen de commissie vertrouwenspersoon. Er zijn geen bezwaren vanuit de leden, dus bij deze is de commissie aangesteld.

Zij zijn bereikbaar via e-mail noosrepsnewuortrev.[antispam].@parkhoeven.nl en er komt een brievenbus in de hal met een lieveheersbeestje er op.

Pim Wentink vraagt: geen mannen in de commissie, wordt beantwoord met – als dat nodig is zullen we vanuit de commissie een mannelijk vertrouwenspersoon gaan betrekken.

John van de Heuvel vraagt om goede bekendheid hieraan te geven middels website/email/prikbord.

Het bestuur en de leden wensen de commissie succes.

8.3. KNLTB ClubApp
Medegedeeld wordt dat we geen banen op afstand gaan afhangen. Bij de squash kan dit nu nog wel, maar gaan we ook eruit halen, actie Gerard van de Ven. Het jiba afhangbord bestaat niet meer en is inmiddels vervangen door een KNLTB afhangbord. De KNLTB ClubApp kan gebruikt worden vanaf heden en gaat voor de leden geen geld kosten. Mijn KNLTB komt te vervallen. Toernooi.nl is samengevoegd met MijnKNLTB en werkt goed. Patty vraagt om dit ook nader kenbaar te maken onder onze leden. Leo van Berkel vraagt of het in de toekomst mogelijk is om bijvoorbeeld een pushmelding te doen naar leden met ‘over 1 uur start de ledenvergadering’.

8.4 Investeren in Park Hoeven: 10e baan + padelbanen

Kees-Jan legt uit dat we als bestuur van de leden willen weten vanavond, hoe men staat tegenover een extra 10e tennisbaan en padelbanen. Daarnaast staat renovatie van baan 5 en 6 op het programma voor komend jaar. Een en ander moet nog concreet uitgewerkt worden, maar het zou in principe mogelijk zijn om deze plannen te realiseren. Hoe staan de leden hier tegenover?

Richard de Gier reageert enthousiast en Kees-Jan legt uit: er zijn een paar opties uitgewerkt, bij optie 1 zie je padelbanen en een 10e tennisbaan uitgewerkt. De huidige opties passen op de huidige grond. Waarom begin je met 2 padelbanen; is efficiënter en ook voor eventuele competitie te kunnen spelen.

Ed Kooijmans reageert ook enthousiast op de padelbanen en licht toe dat hij in Spanje hierop gespeeld heeft. Het bracht levendigheid en ook leuk om te doen.

Marijn Bax is ook erg enthousiast over de padelbanen.

Patty Arts heeft vanuit Den Bosch zeer positieve reacties gezien, de padelbanen daar staan altijd vol.

Leo van Berkel is wat kritischer, moet wel haalbaar zijn allemaal en flinke kosten.

Ron van de Pol sluit hierop aan, wat is de investering? Marck van Duijnhoven licht toe: hij heeft inmiddels een eerste inventarisatie gedaan en is in gesprek geweest met de bank. Het beoogde bedrag van investering op dit moment, als we alles doen, ligt tussen €150.000 en €200.000. Een realistische investering vanuit de club van ¼ en ¾ van de bank lijkt mogelijk. 2 Padelbanen kosten naar schatting €75.000, een renovatie van baan 5 en 6 in een kooi van 3 met de 10e tennisbaan erbij kost €50.000 en resp. €32.000.

Richard de Gier laat weten over deze totale plannen enthousiast te zijn, zeker ook voor ouderen is padel een mooie sport.

Kees van Hees zegt dat 27 mei a.s. in Mariaheide de padelbanen geopend worden. Cees Beerens reageert ook positief op de plannen. Dit geldt voor de totale stemming op de vergadering. Men is enthousiast over deze plannen.

John van de Heuvel vraagt wanneer dit alles gerealiseerd wordt, en Kees-Jan antwoordt 2019. Harold Edel vraagt of dit ter stemming gebracht wordt aan alle leden? Kees-Jan antwoordt dat in de statuten beschreven is dat je daarvoor aanwezig dient te zijn bij de ALV om te mogen stemmen.

Hans van de Eerden vraagt of dat wel zin heeft zo’n 10e baan? Kees-Jan licht het nut en de noodzaak toe. Er wordt meestal gerekend met zo’n 90 leden per baan, echter de druk doordeweeks  met de vele trainingen en het competitiespelen is groot, en er is regelmatig beklag vanuit de leden over de drukke baanbezetting, vandaar dat de 10e baan bekeken wordt.

Cees Berens vraag of het ook een optie kan zijn dat er een 10e baan opgenomen wordt in de plannen, die later ook 2 padelbanen kunnen worden, wordt meegenomen.

Ron van de Pol vraagt of onderzocht wordt hoeveel leden dit gaat opleveren? Kees-Jan zegt dat we met name ervaringen van andere clubs gaan meenemen, en Ilse Lucassen vult aan dat je een ‘pol’ zou kunnen doen via internet.

Kees-Jan vraagt na alle positieve en ook kritische reacties om toestemming van de leden om deze plannen verder uit te gaan werken en zo’n 90% stemt vóór.

Het is de bedoeling dat de plannen uitgewerkt gaan worden door een werkgroep, waarin bestuur en leden zitten en in de ALV van november 2018 in detail wordt voorgelegd aan de leden. Peter-Paul Arts biedt aan hier graag in te willen helpen, evenals Barend Heijstek. Kees Berens stelt nog voor om het thema onderhoudsvriendelijk mee te nemen in de plannen.

8.5 Cashless betalen per 1-1-2019

Enkele leden moeten op dit moment (21.30 uur) evenals Berton Wijdeven gaan trainen.

De argumenten om het te doen, veiligheid, minder werk voor vrijwilligers en (bijna) geen kasverschillen worden toegelicht en er komen geen vragen. Ron van de Pol merkt op dat promotie tijdens Heineken- en Clubkampioenschappentoernooien gewenst is.

Ad 9: Voorstellen van de zijde van de leden. Er zijn geen voorstellen binnen gekomen.

Ad 10: Rondvraag.

Pim Wentink is gevraagd door Yvonne van Deursen een stukje te schrijven over begin tot einde (voor lustrumfeest) en vraagt hulp van iemand die ook al lang lid is. Peter-Paul Arts biedt zijn hulp aan.

Ron van de Pol vraagt of er iets van een demonstratie van hoog niveau tennis te zien is geweest tijdens lentetoernooi. Tinus geeft aan dat dit tijdens Heineken-toernooi gaat gebeuren.

Harold Edel is blij met de investeringen, maar vraagt af hoe het staat met de meubels? Wellicht een suggestie om hier nog iets mee te doen.

Hans vd Eerden geeft aan dat hij blij is met AED apparaat, maar dat hij zelf niet gereanimeerd wilt worden. Kees-Jan geeft aan dat we geen lijst met namen op gaan hangen en Gerard geeft aan dat iedereen die reanimeercursus heeft gedaan op de hoogte  is van de mogelijkheid dat iemand middels medaille aangeeft niet gereanimeerd te willen worden.

Anja Vossen vraagt waarom wij nog geen rookvrij park zijn. Kees-Jan geeft aan dat we hierin de landelijke trend zullen volgen. Ilse Lucassen geeft als aanvullende vraag of de rookplek wellicht ook ergens anders zou kunnen zijn? Richard zou willen voorstellen niet te roken op het park. Leo geeft aan dat ook de andere ingang gebruikt kan worden om niet door het rookgordijn te hoeven.

Riet vraagt naar het ballenkanon.Kees-Jan vraagt om dit af te stemmen met Joffe.

Leo van Berkel staat op en vraagt nog aandacht voor de lustrumcommissie. Er is een begroting, er wordt nog aandacht gevraagd voor aanmelding middels nieuwsbrief en Kliknieuws, ook voor oud-leden. Kortom: schrijf je in via de website van Park Hoeven kopje jubileum.

Ad 11: Sluiting. Om 21.49 uur bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze actieve vergadering. Als waardering biedt hij namens het bestuur iedereen een drankje aan.           

Yvonne Kooijmans /secretaris / 8-7-2018

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Koffietennis: 10 trainingen voor 60 euro

Datum: 28 februari 2019
T.S.V. Park Hoeven organiseert ook in 2019 weer koffietennis op zondagmorgen. Voor 60 euro krijgt u 10 tennislessen en vrij tennissen op de banen b...

24e Hubo Lente Toernooi

Datum: 21 februari 2019
T.S.V. Park Hoeven organiseert dit jaar de 24e editie van het Hubo Lente Toernooi. Klik op bovenstaande afbeelding (of hier) om je in te schrijve...

Pasweken clubkleding Van Tilburg Sport

Datum: 18 februari 2019
  Binnenkort vinden weer de pasweken plaats van onze clubkleding bij Van Tilburg Sport in Nistelrode.  De pasweken lopen vanaf zaterdag...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen