park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering Park Hoeven dinsdag 25-05-2021 20:00 uur

via Teams (vanwege de Corona maatregelen).

 

Opening.

Na wat opstartprobleempjes opent Yvonne om 20:05 uur de vergadering.

De aanwezigenlijst is apart geregistreerd en gescand opgeslagen. (41 leden ingelogd)

Aanwezige bestuursleden: Eddy Janssen (Competitie en Trainingen), Marco van Mierlo (Padel en Squash), Bianca Mikkers (Toernooien en Recreatie), Gerard van der Ven (Facilitair), Yvonne Kooijmans (voorzitter), Marck van Duijnhoven (Penningmeester) en Janette van der Vleugel (secretaris).

 

Een gedeelte van de leden zat aanvankelijk in een andere Teamsvergadering, maar gelukkig konden de meeste van deze leden gaandeweg alsnog worden toegevoegd aan de juiste vergadering.

 

Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

 

Vaststellen verslag ALV van 19-01-2021.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 19 januari 2021 en hierbij zijn deze aangenomen. Het verslag is gepubliceerd op de website.

 

Jaarverslag 2020.

Dit verslag is gepubliceerd op de website.

Algemeen.

Yvonne licht de bestuurswisselingen toe. Medio 2020 heeft Berton Wijdeven zijn taken als voorzitter van de jeugdcommissie neergelegd en sindsdien was deze functie vacant. Inmiddels heeft Esther Bijl zich beschikbaar gesteld als ad interim voorziter van de jeugdcommissie. Bianca Mikkers heeft medio 2020 de voorzittershamer van de Commissie Toernooien en Recreatieve zaken overgenomen van Ellen Tichelaar.

2020 was een bijzonder jaar. Het jaar begon mooi met de opening van onze 2 nieuwe padelbanen, maar vanaf maart gooide Corona, de wereldwijde pandemie, roet in het eten. Doordat recreatief tennis en padel sporten waren die het grootste gedeelte van het jaar konden doorgaan, is ons ledenaantal flink gestegen.

 

Facilitaire zaken.

Gerard licht de bardiensten toe. Van de 1.716 geplande bardiensten in 2020 zijn er uiteindelijk, vanwege de gedwongen sluiting van de horeca, 584 bardiensten niet doorgegaan.

Gerard merkt nog op dat veel leden hun bardiensten voor 2021 nog moeten inplannen.

De onderhoudsploeg heeft, ondanks de beperkende Coronamaatregelen, het park weer wekelijks keurig onderhouden.

In 2020 werd de verwarmingsketel vervangen.

 

Commissie Toernooien en Recreatieve zaken.

Bianca geeft aan dat zij inmiddels al weer bijna 1 jaar actief is als bestuurslid en voorzitter van de Recreatiecommissie.

In 2020 waren de hoogtepunten: de nieuwjaarsborrel, de medewerkersavond (waarvan de opbrengst ten goede kwam aan KWF) en de clubkampioenschappen, dit jaar voor het eerst met zowel tennis als padel en squash.

Helaas konden veel activiteiten dit jaar niet doorgaan vanwege Corona.

 

Jeugdcommissie.

Esther licht toe dat een aantal jeugdcommissieleden afscheid genomen heeft. De huidige samenstelling is voldoende om samen met de jeugdtrainers activiteiten te kunnen organiseren, maar dient wél versterkt te worden met ouders van met name jongere spelers om de continuïteit te kunnen waarborgen.

De Coronacrisis heeft veel impact gehad op de jeugd en jeugdcommissie van Park Hoeven. Veel leuke activiteiten moesten helaas geannuleerd worden. De clubkampioenschappen konden wél doorgaan en we kijken dan ook terug op een sportieve week.

 

Commissie Competitie en Trainingen.

Eddy licht toe dat dit jaar zich kenmerkt doordat er bijna geen wedstrijden gespeeld konden worden. Tóch mogen we van geluk spreken dat tennis en padel buitensporten zijn die een groot gedeelte van het jaar, recreatief, konden doorgaan.

Gelukkig konden de tennis- en padeltrainingen wél doorgaan. Vanwege de lockdown begonnen de trainingscycli wat later in het jaar dan gepland. Het heeft ontzettend veel inzet en flexibiliteit gevraagd van Joffe en zijn team, en ook van alle trainende leden en bestuur, om alle trainingen zo goed mogelijk in te plannen na elke wijziging van de Coronamaatregelen.

Dat dit aardig gelukt is blijkt uit het feit dat zich geen afvallers hebben gemeld, niet als lid en niet als trainend lid.

 

Commissie Squash en Padel.

Marco licht toe dat squash in 2020 hard geraakt is door de Coronacrisis. De squashbanen moesten een groot gedeelte van het jaar gesloten blijven. Tijdens de lockdown werden de squashtrainingen omgezet in padeltrainingen. Zo konden de squashers kennismaken met padel en is de overlast van de lockdown beperkt gebleven. In 2020 is squash ook toegevoegd aan de clubkampioenschappen.

Mark Verschuren is aangetreden als commissielid voor de clubavonden en Hein Rooijackers is gestart als trainingscoördinator voor squash en padel.

Padel heeft als nieuwe en sterk groeiende sport relatief weinig last gehad van alle Corona- maatregelen. Koffiepadel en koffietennis werden druk bezocht en hebben samen voor 47 nieuwe leden gezorgd.

 

Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2020.

Marck van Dijnhoven, penningmeester, licht voor de laatste keer de balans- en resultatenrekening toe. Hij zal het stokje overdragen.

Aanvankelijk gingen we uit van een negatief resultaat vanwege het Corona-jaar. Ondanks alle strenge maatregelen en sluiting van de horeca is het bruto resultaat nog net positief. Hierdoor is het dit jaar niet mogelijk een toevoeging te doen aan de algemene reserves.

Vanwege een flinke stijging van het aantal leden zijn de opbrengsten uit contributie flink gestegen. Ook de opbrengsten uit subsidies zijn dit jaar meer dan andere jaren, vanwege de Coronasubsidies.

De sponsors hebben ons gelukkig niet in de steek gelaten en keurig hun jaarlijkse bijdrage voldaan. Helaas zijn de opbrensten uit verhuur door Corona een stuk minder dan afgelopen jaren.

Vanwege het feit dat de bar gedurende een groot gedeelte van het jaar gesloten was zijn de horeca inkomsten eveneens drastisch gedaald.

De kosten t.o.v. de begroting zijn licht gedaald i.v.m. een daling van bijvoorbeeld de verenigings- en huisvestingskosten, kosten voor (beheer van) de bar, commissiekosten en schoonmaakkosten. Aan de andere kant was de afdracht aan de KNLTB hoger vanwege het stijgend aantal leden, en stegen de inkomsten van de trainingen relatief meer dan de kosten.

De afgelopen jaren hadden we voldoende reserves opgebouwd zodat we een stootje konden opvangen en staan we er als vereniging nog steeds goed voor.

Bob Nieme vraagt of Gemeente Uden ook nog een bijdrage heeft geleverd. Marck antwoordt dat Gemeente Uden een beperkte korting heeft gegeven op de huur. Toen de jeugd weer mocht tennissen werd er geen compensatie meer gegeven.

 

Bevindingen van de kascontrolecommissie voor 2020.

De commissie bestaat uit Richard de Gier (aftredend), Joop van Oorsouw en Leo van Berkel.

Richard geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd in de winst-en verliesrekening. Hij complimenteert het bestuur, maar vooral de penningmeester, met de geweldige prestatie die zij hebben geleverd ondanks het feit dat het Coronavirus een groot aantal zaken behoorlijk moeilijk heeft gemaakt. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De deelnemers aan deze ALV stemmen hiermee in.

 

Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2021.

Richard de Gier stoopt als commissielid en Ary Stuifbergen treedt toe als lid. Joop van Oorsouw en Leo van Berkel blijven aan als lid.

 

Verkiezing bestuursleden.

Aftredend: Marck van Duijnhoven, penningmeester. Marck wordt door Yvonne hartelijk bedankt voor zijn grote inzet. Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Marck een bos bloemen in ontvangst mogen nemen.

Het bestuur stelt voor Peter Rotgans aan te stellen als nieuwe penningmeester. Dit voorstel heeft de volledige instemming van alle aanwezige leden en we wensen Peter dan ook heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Voor de vacature van voorzitter jeugdcommissie wordt Esther Bijl voorgesteld door het bestuur.

 

Voorstellen en berichten van het bestuur.

Statutenwijziging i.v.m. naamswijziging TSV Park Hoeven en WBTR.

De naamswijziging van TSV Park Hoeven naar Park Hoeven en de invoering van de WBTR brengen met zich mee dat de statuten gewijzigd moeten worden. Ook de sport Padel moet worden toegevoegd. Alle deelnemers stemmen hiermee in.

 

Impact Corona op Park Hoeven en subsidiëring.

Gedurende 2 kwartalen in 2020 hebben we overheidssteun aangevraagd en toegewezen gekregen.

De aanvraag m.b.t. het 4e kwartaal is ingediend, toewijzing hiervan wordt in juni/juli verwacht.

Ook voor het eerste kwartaal 2021 verwachten we een aanvraag te mogen indienen.

 

Bardiensten.

Vanwege Corona was 2020 een lastig jaar om te plannen. Ook 2021 is lastig begonnen. Het vervullen van de bardiensten proberen we zo evenredig mogelijk te verdelen en eind 2021 maken we de balans op en beslissen we hoe we de bardiensten voor 2022 kunnen inplannen.

Gerard roept de leden die hun bardiensten voor 2021 nog niet hebben ingepland op dit z.s.m. te doen. Er zijn veel leden die hun bardiensten nog niet hebben ingepland.

Gidi Bullens vraagt of hier sancties op staan. Gerard heeft hier geen pasklaar antwoord op, maar geeft aan dat precies bekend is wie wel/niet bardienst heeft ingevuld en dat eind 2021 de balans wordt opgemaakt.

 

Prijsaanpassingen horeca.

M.i.v. 1 juli a.s. worden de horecaprijzen aangepast, vanwege accijnsverhoging en inkoopindexering. Betalen met de tennispas blijft een voordeel van 5% opleveren. Per 1 juli komt er statiegeld op PET flesjes. Hiervoor worden speciale containers aangeschaft.

 

 

 

 

 

 

Investeringen: uitbreiding padelbanen en/of tennisbanen en onderhoud tennisbanen.

Trends en ontwikkelingen

Er zit een stijgende lijn in het ledenaantal van Park Hoeven. Momenteel heeft onze vereniging 800 leden. Landelijk gezien is de stijging in 2021 7,2% t.o.v. 2020. De stijging bij Park Hoeven is 11,4%.

De padelsport groeit zowel landelijk als bij Park Hoeven zelfs explosief.

 

Financiële positie

Bij investering wordt uitgegaan van een stabiel ledenaantal. Het ledenaantal is echter stijgend. Stichting Waarborgfonds Sport en de bank zijn positief en willen meedenken. Gemeente Uden biedt geen steun op financieel gebied of waarborgstelling.

BOSA subsidie is mogelijk.

 

Indeling banen Park Hoeven

Om de situatie op het park en de omliggende woonwijk inzichtelijk te krijgen en de mogelijkheden te kunnen inventariseren m.b.t. uitbreiding van het aantal padelbanen en/of tennisbanen heeft het bestuur de firma Laurent gevraagd plattegronden te maken. Om te kunnen uitbreiden moet rekening gehouden worden met o.a. bestaand hekwerk, bomen die niet gekapt mogen worden, sloten en bewoners in de naaste omgeving.

 

Plan van aanpak

Het bestuur vraagt d.m.v. handopsteking instemming voor het renoveren van 2 tennisbanen voor €55.000,00 uit reserves.

Door de meerderheid (29 stemmen) van de aanwezige leden wordt ingestemd.

 

Het betuur vraagt d.m.v. handopsteking instemming voor het uitwerken van een plan van aanpak voor aanleg padelbaan 3 en/of 4 à ca. €60.000,00 en/of tennisbaan 10.

Door de meerderheid (40 stemmen) van de aanwezige leden wordt ingestemd. Het investeringsvoorstel zal in detail verder uitgewerkt worden en in de najaars ALV, of indien mogelijk eerder, ter stemming worden voorgelegd.

 

Er zijn nog vragen vanuit de leden:

Richard Bosveld merkt op dat het op bepaalde tijden erg moeilijk is om een padelbaan te reserveren en dat de kans aanwezig is dat dat leden gaat kosten.

Marijn Bax: Waarom niet meteen stemmen vóór of tegen padelbanen?

Yvonne geeft aan dat het bestuur de noodzaak beseft, maar dat er zorgvuldig en weloverwogen beslist moet worden. Er dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren zoals vergunningen die moeten aangevraagd moeten worden. Er is alleen nog maar ingemeten. Marijn biedt hulp aan bij dit proces.

Bob Nieme: Is de groei een algemeen gemiddelde? Is het aantal padelspelende leden inzichtelijk?

Yvonne: Bij Park Hoeven hebben alle leden 1 abonnement voor zowel squash, als tennis als padel. Het betreft dus een algemene groei. Het aantal padeluren zijn wel in te zien, maar tijdens de sluiting van de squashbanen zijn squashers ook gaan padellen.

Tjarda Smit: Is er zicht op wanneer de banen gerealiseerd kunnen zijn?

Het is nog niet bekend, aldus Yvonne, welke eventuele hobbels we nog tegenkomen. De vorige keer heeft het hele proces 2 jaar geduurd. Door de ervaring zal het nu misschien wat sneller verlopen, maar we kunnen geen toezeggingen doen.

 

Voorstellen van de zijde van de leden

Er zijn geen voorstellen.

 

 

Rondvraag

Ary Stuifbergen geeft aan dat obligaties voor leden wellicht nog een goede suggestie is voor de financiering van extra banen.

Dit wordt meegenomen door het bestuur.

 

Gidi Bullens wil nog weten of de renovatie van de tennisbanen uit het potje voorzieningen of reserves komt.

De renovatie komt uit de reserves.

 

Sluiting

Om 21:59 uur sluit Yvonne de vergadering in Teams.

 

Wij hopen de volgende ALV weer live te kunnen vergaderen!

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Inschrijving Open Jeugdtoernooi Gees Terband geopend

Datum: 25 september 2021
Beste ouders en jeugdleden,   In oktober vindt traditiegetrouw het Gees Terband Open Jeugdtoernooi weer plaats. Het toernooi start op 23 oktober ...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen