parkhoevenlogojuli2018web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering TSV Park Hoeven 20-11-2018

Aanwezig:      Kees-Jan Leliveld (voorzitter),  Yvonne Kooijmans (secretaris), Gerard van de Ven, Berton Wijdeven, Tinus Brekelmans, Eddy Janssen, Ellen Tichelaar, Peter van de Wiel, Leo van Berkel, Patty Arts, Peter Paul Arts, Roos Aerts, Marlies Jackson, Ron van de Pol, Theo van de Donk, Rob van Leeuwen, Cock de Jonge, Henk Cissen, Ronny van Bommel, Anja Vossen, Ary Stuifbergen, Laurens Goldenbeld, Ed Kooijmans, Ell Stuifbergen, Wim Verburg, Jos van Duijnhoven, Gonnie Wouters, Marie José Posthuma, Yvonne van Deursen, Tiny van Oorschot, Diny van Oorschot, Hetty Verburg, José Duurland, Ton Duurland, Tineke de Best, Kitty van Wijk, Hans Smits, Anton Gabriëls, Gerry Berents, Frans Diddens, Cees Beerens, Fons Steures, Harold Edel, Peter van Kraay, Riet van Helmond, Barend Heijstek, Marjolein Klösters, Bertus van de Veen, Coriena Schoonderbeek, Ron Schoonderbeek, Esther van Hulten, Cor Kersten, Nico van de Boom, Leo Michels, Herman Tonino, Mark Klotz, Marijn Bax, Robin Aalbers, Richard de Gier, Henny Verstegen, Wilke van de Hoogen, Jaime Wijdeven, Angelique van Schijndel, Jack Kooymans, Jolanda Ruijs, Edwin van Gastel, Marc Welleweerd, Mark Blijenberg, J van Rosmalen, Arthur Koot, Tonny Tielemans, Gert-Jan Wientjens, Toon Biemans.

Afwezig met bericht: Marck van Duijnhoven (penningmeester), Sandra Tibosch, Peter Rotgans, Ellen Oonincx, Cas Donkers, Tineke Wassink, Joost van der Dennen.

1. Opening.
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Kees-Jan Leliveld, voorzitter, en hij heet iedereen van harte welkom. Hij staat ook nog even stil bij het geweldige lustrum dat we in september hebben mogen vieren, met dank aan de lustrumcommissie!

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 08-05-2018.
Er is een opmerking over dit verslag. Richard de Gier geeft aan dit verslag niet geschreven te hebben, maar dat alle lof naar Yvonne Kooijmans, de nieuwe secretaris moet gaan. #copypaste

4. Het vaststellen van de begroting voor 2018.
De begroting voor 2019 wordt toegelicht door Kees-Jan Leliveld.

Aansluitend worden de investeringen 2019 toegelicht. Dit betreft onderhoud tennisbanen 1 en 2 voor €50.000. Daarnaast willen we gaan investeren in een nieuwe sport: padel, met een verwachte investering van €100.000.

Er zijn geen vragen over de begroting. De leden stemmen in met deze begroting.

5. Vaststellen van de contributie voor 2019 én de tennis- en squashtarieven.
Bestuur stelt voor de contributie voor 2019 gelijk te houden.

Dit betekent:

  • 1e senior                                 €150,00
  • 2e senior                                 €140,00
  • 3e senior en volgend              €120,00
  • 1e junior                                 €105,00
  • 2e junior                                 €  80,00
  • 3e junior en volgend               €  70,00
  • Junior t/m 11 jaar                  €  40,00
  • Ondersteunend lid                 €  27,50  €25
  • Elk 5e én volgend gezinslid is gratis.
  • Studentenlidmaatschap         €  80,00

Tineke de Best merkt op dat ondersteunend lid op €25 hoort te staan. Dit wordt aangepast.

De contributie 2019 wordt aangenomen door stemming.

6. Verkiezing bestuursleden.
Het bestuur stelt voor om Ellen Tichelaar voor de Commissie Toernooien en Recreatieve Zaken te benoemen als opvolgster van aftredend bestuurslid Tinus Brekelmans. Bij handopsteking is Ellen met een overweldigende meerderheid benoemd.

Kees-Jan doet vervolgens een woord van dank aan Tinus, die overigens wel nog lid blijft van de Commissie Toernooien en Recreatieve Zaken. Yvonne bedankt Tinus namens het bestuur met een bloemetje en een lekker portje!

7. Mededelingen van het bestuur

7.1 Cashless betalen per 1-1-2019.

Miv 1-1-2019 is het alleen nog maar mogelijk met pin of met tennispas te betalen.

Gerard van de Ven licht toe dat betalen met tennispas nog steeds 5% korting zal opleveren en dat de prijzen nog definitief vastgesteld moeten worden, omdat nog       niet duidelijk is of de forfaitaire BTW nog aangepast gaat worden. Die is op dit  moment 11,5%.

Tineke de Best vraagt: kan dit al zsm aangekondigd worden? Ja, toezegging om dit  per 1 december ’18 kenbaar te maken in de kantine en ook in de nieuwsbrief op te nemen.

Ary Stuifbergen vraagt: Is het mogelijk om van huis uit op te laden? Nog niet is het antwoord. En kunnen we als we thuis opladen de 40 cent (extra kosten) verrekenen door geen 5% korting te geven. Voorstel wordt meegenomen.

Wilke van de Hoogen merkt op: ook bij competitie kenbaar maken.

7.2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet).
Yvonne licht toe dat er nog niet gehandhaafd wordt door de overheid op de Wet AVG en dat we (daarom) nog tijd hebben tot mei 2019 om eea verder uit te werken.

Inmiddels is er een bijeenkomst geweest met Richard de Gier en Marjolein Klösters die de AVG verder uit gaan werken voor onze vereniging.

Cock de Jong merkt op: bij lentetoernooi wil hij graag toestemming vragen bij deelname aan mensen om foto’s te mogen maken van hun. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking.

7.3. Nieuwe website
Yvonne laat zien hoe de nieuwe website er uit ziet, met dank aan Edwin van Gastel voor de uitwerking van onze nieuwe site. De nieuwe website gaat live vóór 15-12-2018.

Cock de Jong vraagt: kan ik mijn eigen commissie blijven wijzigen? Antwoord van Edwin: in principe is er niks gewijzigd aan de autorisaties.

7.4 Sponsorcommissie – John van den Heuvel & Francois van Hirthum
Kees-Jan licht toe welke activiteiten er hebben plaatsgevonden. Hij doet namens de sponsorcommissie een oproep voor versterking van deze commissie. 

7.5 Investeren in Park Hoeven: 2 padelbanen en 10e baan
De voortgang wordt toegelicht door Kees-Jan. De commissie die eea op een rij heeft gezet bestaat uit: Wim Verburg, Barend Heijsteck, Cees Berens, Marck van Duijnhoven, Gerard van de Ven.

De investering voor padelbanen is naar verwachting ongeveer €100.000,- . De verschillende liggingen in het centrum van ons park worden voorgelegd. Op dit moment is nog niet de financiering geheel in beeld. Bank is bereid dit bedrag te lenen, mits borgstelling van gemeente. Hierover is contact met Sport Waarborgfonds.

Wat we inmiddels ook weten is dat baan 1 en 2 als eerste in 2019 gerenoveerd moeten worden, baan 5 en 6 binnen 2 à 3 jaar. Financiering van €50.000 uit bestemmingsreserve.

Bestuur is voorstander van investering in 2 padelbanen. Bestuur vraagt – en krijgt bij handopsteking de meerderheid – om dit investeringsvoorstel in detail verder uit te werken en in de voorjaars ALV ter stemming voor te leggen.

Bij uitwerking van plannen renovatie baan 5 & 6 zal ook optie 3e baan doorgerekend worden (10e baan).

Ary Stuifbergen: Is €100.000 exclusief subsidie. Kees-Jan: ja, bestuur is voorstander van investering ongeacht of en hoe hoog het subsidiebedrag zal zijn.

Max vd Heuvel: waar komt dan een 10e baan? Kees-Jan: ipv minibaan, kooi van baan 5,6 en 7.

Ed Kooijmans: praktische vraag, is het mogelijk dat er weer tussenschermen achter de banen komen. Gerard: vanwege veiligheid eerder weggehaald. Kees-Jan: nemen we mee bij renovatie.

Jos van Duijnhoven: leidt dit tot nieuwe leden? Is dat onderzocht? Kees-Jan: onlangs kringbijeenkomst KNLTB bezocht, standpunt KNLTB is stimuleren echter niet bekend of het een hype is net als in Spanje en België enorm gegroeid.

Marijn Bax: waarom nu geen definitieve stemming? Kees-Jan: omdat we nog niet weten welke subsidie we kunnen krijgen, er nog geen uitonderhandelde offertes zijn, we ook een langere termijn planning willen/moeten maken, waaronder dus renovatie van baan 1 en 2.

Patty: hoe lang bouwen? Gerard: ruwe schatting 4 maanden.

Na handopsteking is unaniem dat het bestuur toestemming heeft om plannen in detail verder uit te werken. Er wordt enthousiast gereageerd!

7.6 Toelichting op voortgang beleidsplan TSV Park Hoeven
Kernwaarden, stabiel ledenaantal en ontwikkelingen worden besproken. Ook nieuwe activiteiten leveren veel belangstelling op, zoals het koffietennis. Speerpunt voor komende jaren is ledenbehoud, middels instroom nieuwe activiteiten, instroom jeugdleden o.a. met Sjors Sportief. De najaarscompetitie is ook gewild.

Peter van Kraay: op donderdag/vrijdag veel drukte, bezetting door trainingen en competitie 2 x 7 dagen, weinig over voor recreanten.

Roos Aerts: als er trainingen zijn voor nieuwe leden, is er geen plek voor oude leden; koffietennis verschuiven voor competitie en recreanten onderlinge afstemming met competitieteams.

Ellen Tichelaar: door invoeren van najaarscompetitie krijg je misschien juist meer spreiding van teams tussen najaar en winter.

Kees-Jan: op zaterdag is er ruimte voor competitie.

Jos van Duijnhoven: is bekend waarom mensen afmelden bij de vereniging? Tineke de Best: de vraag wordt gesteld aan de vertrekkende leden, ze stoppen gewoon of zijn iets anders gaan doen, er is geen ongenoegen bekend.

Dirk Prinsen: kun je ook op afstand afhangen voor een baan? Kees-Jan: dit is in een pilot uitgetest, te complex, niet positief ervaren, door bestuur besloten dit niet voort te zetten. Je kunt wel zien in het systeem wie er spelen en welke competities er zijn. Dan heb je inzage in baanbezetting.

Eddy Janssen licht toe mbt training & technisch beleid:

Er is veel activiteit, stijging aantal trainingen, trainersopleiding voor Bart Verheijden en Max vd Heuvel, 2 jong senioren selectieteams op zondag.

Mogelijk dat de komst van padelbanen een verschuiving geeft in de baanbezetting op populaire tijden. Verder wil Eddy benadrukken dat alle leden belangrijk zijn.

Patty Arts: is zichtbaar online welke banen bezet zijn door competitie en lessen?

Cock de Jong: ja, dat is mogelijk om geheel in te voeren.

Hans Smits: misschien oplossing voor piektijden om tijdens competitie geen trainingen te geven, dan blijven er nog veel weken over om wel te trainen.

7.7. Bardiensten 2019
Gerard licht toe: er is een tekort aan bardienstmedewerkers. Er zijn met name te weinig voor de afsluitdiensten, in het bijzonder op donderdag. Derhalve openingstijden aanpassen. Het is veiliger, want je hoeft straks niet meer geld te tellen. Oproep om tot (creatieve) oplossingen te komen. Misschien zelfs dat paviljoen gesloten is op bepaalde tijden.

Ellen Tichelaar: als paviljoen gesloten is, dan zit je met lampen, kan dus alleen overdag.

Thijs: groepje dat na 23.00 uur best bardienst over wil nemen. Gerard: dan zou je ook om de beurt bardienst vanaf 21.00 uur kunnen draaien.

Ton Duurland: als je dan bijna gaat sluiten en je hebt al een laatste rondje gedaan, dan toch nog om 23.55 uur vragen om een rondje. Hou rekening met de  vrijwilligers, is de boodschap!

Richard de Gier: op vrijdagmorgen tijdens vaste bardienst onlangs rotzooi van avond tevoren op moeten ruimen. Leden moeten zich realiseren dat bardienst bij lidmaatschap hoort.

Kees-Jan: Inderdaad is het bij een bardienst normaal dat je alles opruimt, en de competitieteams  ook hun eigen spullen.

8. Voorstellen van de zijde van de leden.
Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden.

9. Rondvraag.
Geen rondvraag.

10. Sluiting.
Om 21.25 uur sluit Kees-Jan de vergadering.

12-12-’18
Yvonne Kooijmans, secretaris

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Start najaarscompetie 2019

Datum: 14 september 2019
Beste leden van TSV Park Hoeven, De najaarscompetie gestart. Het is de eerste keer dat Park Hoeven aan deze competitievorm deelneemt. Het enthousi...

Inschrijven wintercompetitie 2019 - 2020

Datum: 18 augustus 2019
Beste leden van Park Hoeven, De Najaarscompetitie gaat bijna beginnen. Iedereen succes die hier aan mee doet. Maar dit betekent ook dat we o...

Clubkampioenschappen Jeugd & Senioren 2019

Datum: 16 augustus 2019
Clubkampioenschappen Jeugd & Senioren 2019   Van zaterdag 31 augustus t/m zondag 8 september aanstaandeorganiseert Park Hoeven wederom d...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen