parkhoevenlogojuli2018web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering TSV Park Hoeven 10-12-2019

1. Opening.
Voorzitter Kees-Jan Leliveld opent de vergadering om 20.00 uur.

Aanwezigheidslijst gescand aanwezig.

Afwezig met bericht: Berton Wijdeven, Sandra Tibosch, Rob van Leeuwen, Arnold Moolhuizen, Joost van der Dennen, Tineke Wassink, Marie José Posthuma.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2019.
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen bij de notulen van 21 mei 2019. Het verslag is hierbij vastgesteld.

4. Het vaststellen van de begroting voor 2020.
Penningmeester Marck van Duijnhoven licht de begroting toe.

Opbrengsten:

 • We verwachten door een hoger ledenaantal een hogere opbrengst uit de contributie. Aantal leden op dit moment 749, naar verwachting door opzeggingen zal dit per 1 januari ’20 690 zijn.
 • Verder verwachten we een hogere opbrengst uit verhuur vanwege de mogelijkheid om ook padelbanen te verhuren.
 • Door het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor voor padel en squash moeten de sponsorinkomsten zeker gelijk kunnen blijven of zelfs stijgen.
 • Totale opbrengsten stijgen met ongeveer €4000 van €106.750 naar €110.750.

Horeca opbrengsten:

 • Het (hogere) stabiele ledenaantal zal naar verwachting een positief effect hebben op de inkomsten uit horeca.
 • De doorgevoerde prijsstijging van het afgelopen jaar zal waarschijnlijk leiden tot een stabiele brutomarge van 56%.
 • In de begroting voor 2020 is een stijging van de netto-inkomsten uit horeca meegenomen van €1500.
 • De totale horecaopbrengst stijgt hierdoor met ruim €5000.

Kosten:

 • De afschrijvingskosten zullen in 2020 gaan stijgen door de investeringen in de padelbanen en tennisbanen 1 en 2.
 • De rentekosten voor de lening die we zullen aangaan waren in 2019 reeds meegenomen. Deze zijn echter nog niet uitgegeven. In 2020 zal dit wel het geval zijn.
 • Door een betere bezetting van de trainingsgroepen verwachten we uiteindelijk te kunnen gaan besparen op de netto trainerskosten.
 • De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud wordt indien nodig verlaagd naar € 5.000.
 • Totale kosten stijgen van € 155.450 naar € 160.500.

Conclusie:

 • Voor 2020 verwachten we voorzichtig geschat wederom een klein positief resultaat: € 1.250.
 • We verwachten voldoende te reserveren voor de toekomstige investeringen die nodig zijn voor tennisbaan 3 tot en met 6.

Investeringen 2020:

 • Het voornaamste doel van 2020 is het verder in orde maken van het tennispark nadat de aanleg van de padelbanen gereed zijn.
 • Het tennispark moet weer opnieuw aantrekkelijk en veilig zijn zonder obstakels en voorzien van de juiste beplanting.
 • Hier zijn geen grote investeringen voor gepland. Eventuele kosten zullen vanuit de begroting worden betaald.
 • Een eventuele investering in de overige tennisbanen staat vooralsnog niet gepland in 2020.

Marck concludeert dat er geen grote investeringen dus voor 2020 gepland staan. Er zijn verder geen vragen vanuit de leden.

Kees-Jan vraagt de leden om te stemmen. 2 Leden stemmen niet, de rest stemt in met de begroting van de 35 aanwezigen.

5. Vaststellen van de contributie voor 2020 én de tennis-, squash- en padeltarieven.

Contributie

Penningmeester Marck van Duijnhoven licht de contributie toe. Voor je lidmaatschap mag je bij Park Hoeven deelnemen aan alle drie de sporten: squash, padel en tennis.

1e senior                                € 150,-                        € 155,-           

2e senior                                € 140,-                        € 145,-

3e senior en volgend             € 120,-                        € 125,-

1e junior                                 €  105,-                        € 107,50

2e junior                                 €   80,-                         € 82,50

3e junior en volgend              €   70,-                         € 72,50

Junior t/m 11 jaar                  €   40,-                         € 41,50

Ondersteunend lid                 €   25,-                         € 26,50

Elk 5e én volgende gezinslid is gratis.

Studentenlidmaatschap (17-22 jaar) €   80,-             € 82,50

Niet actief lid                          €   30,-                          € 31,50

Opmerking: dit ligt onder de tarieven LTC – de Krekel

Kees-Jan vraagt de leden te stemmen en alle leden – op één na – stemmen in met de nieuwe contributies.

Vaststellen van de tarieven voor 2020

Huur Tennis / Squash / Padelbanen:
Voor niet-leden mogelijkheid om tennis / squash / padelbaan te huren

De huurtarieven per 1-1-2020 zijn:

Marck licht ook de tarieven toe:

Baanhuur tennis (tijdens daluren, baan 9, per 45 min.):      € 15,-

Baanhuur squash (baan 1 / per 45 minuten):                       € 15,-

Baanhuur padel (tijdens daluren, baan 1, per 45 min.):       € 15,-

TIEN-ritten-kaart wordt afgeschaft – uitgegeven kaarten kunnen tot 31-12-2020 gebruikt worden.

Introductietarief tennis & squash & padel (per 45 minuten): €6,50  (introductie: één introducé per lid).

Marck merkt op dat er in de avonden geen baanverhuur is, en tijdens rustige uren alleen baan 8 of 9. Maar we verhuren niet meer dan 1 baan tegelijk (dit gaat over tennis). Verder moeten we ervoor zorgen dat de instructie en de regelingen goed bekend zijn voor de barmedewerker.

6. Verkiezing bestuursleden. Voorstel uitbreiding / wijziging bestuur.

Aftredend en herkiesbaar Yvonne Kooijmans, secretaris.

Yvonne Kooijmans vertelt dat zij 2,5 jaar geleden de taak overgenomen heeft van Richard de Gier. En dat het toch allemaal best veel werk is, zeker gezien de ontwikkelingen de laatste jaren op Park Hoeven. Toen zij begon, kwam er een nieuwe tennisschool, we hebben een lustrumjaar met feest gehad en het afgelopen jaar alles rondom padel. Maar met dit voltallige bestuur en de inzet van alle vrijwilligers, wil zij graag opnieuw herkozen worden, om haar steentje te blijven bijdragen aan de vereniging.

Kees-Jan vraagt de leden te stemmen en iedereen stemt vóór het aanblijven van Yvonne als secretaris.

Het bestuur wil voorstellen Marco van Mierlo toe te laten treden als bestuurslid om squash te vertegenwoordigen.

Marco stelt zich voor. Squashte voorheen met groep en Veghel en zijn overgestapt naar Park Hoeven. Hij wil graag deelnemen aan het bestuur om squash meer aandacht te geven. Marco wil graag 1. Vaste clubavond met wisselende tegenstander 2. Squashtraining en 3. Competitie verder vormgeven.

Roos vraagt wanneer vaste clubavond is; Marco antwoordt op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Kees-Jan vraagt instemming van de leden voor het toetreden van Marco van Mierlo als bestuurslid squash. De leden stemmen allen in.

7. Berichten van het bestuur.

 • Padel bouw en financiering

Aanleg padelbanen

Gerard van de Ven vertelt over de vorderingen van de aanleg van de 2 padelbanen. Wat er op dit moment nog moet gebeuren, is de matten erop. De kooien staan er al en de bestrating er omheen is ook in volle gang. Gerard verwacht vóór de kerst volledig klaar te zijn. Hetty Verburg vraagt wie de ramen gaat wassen? Goede vraag, nemen we mee.

Er volgt een groot applaus voor Gerard van de Ven en Wim Verburg, die zich samen  geweldig hebben ingespannen bij de aanleg van de padelbanen en alles eromheen op het park. Het speeltuintje, de tuinen en de banen liggen er weer (bijna helemaal) keurig bij. Chapeau heren!

Financiering padelbanen

Marck  van Duijnhoven geeft de stand van zaken met betrekking tot de financiering van de padelbanen weer. In juli 2019 is de subsidieaanvraag toegewezen. Daarnaast is er vanaf het lustrum reeds contact met de gemeente. In combinatie met contact met de Stichting Waarborgfonds Sport zou de gemeente voor de helft van het te lenen bedrag (€96.000) garant staan en de andere helft door de Stichting Waarborgfonds Sport. De gesprekken met de gemeente hebben nog steeds niets opgeleverd. Ze zouden niet meer garant staan, maar inmiddels is B&W van mening dat hier voor de sport een uitzondering gemaakt moet worden. Dit moet weer verder uitgewerkt worden, maar tot op de dag van vandaag geen concrete toezeggingen.

Daarom hebben wij opnieuw contact met de Stichting Waarborgfonds Sport en de Rabobank gehad en het volgende is nu het voorstel aan de leden:

€75.000 gaan we lenen bij de bank, hiervoor staat de Stichting Waarborgfonds Sport volledig garant, dit is inmiddels toegezegd. Met de gemeente lopen gesprekken over het Recht van Opstal, dat ook dit jaar afliep en verlengd moet worden. Er zijn ook leden die toegezegd hebben mee te willen financieren, maar dit houden we voorlopig nog achter de hand, wel dank voor het aanbod.

Kees-Jan vraagt de leden om te stemmen voor het definitief maken van de lening bij de Rabobank van €75.000 met 100% garantstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport. Alle leden stemmen in met dit voorstel.

Opening padelbanen  en nieuwjaarsreceptie

Kees-Jan kondigt aan dat op 12 januari ’20 de officiële opening gepland staat van de padelbanen en dan hebben we ook tegelijk de nieuwjaarsreceptie.

 • Bardienstenregeling

Gerard van de Ven licht de wijzigingen in de bardienstregeling toe.
Vergoeding van de vaste bardienst medewerkers vanaf 1 januari 2020:
- Openings- en dag bardiensten € 7,50

- Afsluitdiensten € 10,00 tijdens normale openingsdagen is een afsluitdienst van 2  uur, maar tijdens toernooien en competitie 3 uur. De vergoeding blijft gelijk.
Afkopen van de bardiensten is vanaf 1 januari als volgt geregeld:
- Afkopen bij TSV Park Hoeven kost € 30,00 per bardienst, 3 bardiensten afkopen kost €90,00
- Afkopen bij een barvrijwilliger kost € 20,00 per bardienst, 3 bardiensten verkopen kost € 60,00
No-Show:
No-Show kost € 50,00 = € 25,00 Boete en € 25,00 voor degene die de bardienst op het allerlaatste moment over heeft moeten nemen.

Bardiensten verzetten door leden, bardiensten kunnen in principe niet verzet worden. Echter zijn er onoverkomelijk heden dat er een bardienst verzet moet worden, leden kunnen alleen een bardienst verzetten zodra zij een nieuwe bardienst hebben ingevuld

Vanaf 1 januari 2020 wordt de leeftijdgrens voor vrijstelling bardiensten verhoogd met 1 jaar, zodat op 1 januari 2022 de leeftijdsgrens 72 jaar is. Dit geldt niet voor leden die op 1 januari 2020 de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. De leeftijdsgrenzen worden dan als volgt voor de vrijstelling van de 3 verplichte bardiensten:

- 1 januari 2020 70 jaar
- 1 januari 2021 71 jaar
- 1 januari 2022 72 jaar

De leden reageren hierop instemmend.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de openingstijden van het Paviljoen als volgt:

Tijdens normale openingsdagen
*          Maandag         12:00 - 23:00 uur
*          Dinsdag           09:00 – 23:00 uur
*          Woensdag       09:00 – 23:00 uur
*          Donderdag      09:00 – 23:00 uur
*          Vrijdag            09:00 – 23:00 uur
*          Zaterdag         09:00 – 18:00 uur
*          Zondag            09:00 – 20:00 uur

Tijdens toernooien en competitie
*          Maandag         12:00 – 23:59 uur
*          Dinsdag           09:00 – 23:59 uur
*          Woensdag       09:00 – 23:59 uur
*          Donderdag      09:00 – 23:59 uur
*          Vrijdag            09:00 – 23:59 uur
*          Zaterdag          09:00 – 20:00 uur (tijdens toernooien en voorjaarscompetitie)
*          Zondag            09:00 – 21:00 uur

Er wordt door de leden opgemerkt dat dit wel goed gecommuniceerd moet worden allemaal, maar in het bijzonder ook de no-show regeling. Ook de vergoeding voor de bardienstmedewerker op bardienstenlijst vermelden. Er is nu nog opgenomen dat na 3x geen bardienst royement tot gevolg kan hebben, maar zover wil Gerard niet gaan.

Het afkopen bij Park Hoeven van de bardienst kost €90 en bij een barmedewerker (dus zelf regelen) €60.

 • Squash training en competitie

Marco van Mierlo vertelt over de plannen m.b.t. squash. Hij stelt de trainer André Ruigrok voor die vanaf januari ’20 trainingen gaat verzorgen bij TSV Park Hoeven.

De nieuwe squashtrainer Andre Ruijgrok stelt zich voor: nadat ik op 9-jarige leeftijd ben begonnen met squash, heb ik in mijn tienerjaren deel uitgemaakt van het Nederlands Jeugd- en Herenteam. Op basis van de succesvolle resultaten, ben ik een aantal jaren als squashprofessional werkzaam geweest.

De sportcarrière heeft plaats gemaakt voor een zakelijk carrière en tevens een gezin met twee kinderen. Na vele jaren niet meer bij Park Hoeven te zijn geweest, zal ik een start maken met de squashtrainingen in 2020.

De squashtrainingen starten op maandag 6 januari. Inschrijven kan via de website van Park Hoeven. André zal op woensdag 8 januari van 20:00 tot 21:00 een squashclinic verzorgen.

Marco geeft aan dat er met hun team ook de kleine competitie gespeeld wordt. Dit is van sept/okt t/m april op vrijdagavond. Hij spreekt de ambitie uit om te gaan voor een 2e team en wil graag het niveau van squash bij TSV Park Hoeven omhoog krijgen.

 • Padel training en competitie

Kees-Jan geeft de volgende toelichting:

- Maandag 6 januari 2020 start de eerste padel lessenserie
- Een serie van 10 lessen van 1 uur op 1 padelbaan voor € 80,-
- Hoofdtrainer Joffe van der Heijden geeft les op maandagavond 19 - 22 uur
- Inschrijving via Park Hoeven website - trainingen
- Voorrang voor leden TSV Park Hoeven

Joffe heeft zijn trainerslicentie voor padel gehaald.

Yvonne van Deursen vraagt naar beschikbaarheid van rackets en ballen, Kees-Jan antwoordt dat Eddy Janssen van de CCT hiervoor heeft gezorgd, dus die kunnen door iedereen gebruikt worden.

Voor wat betreft padelcompetitie licht Kees-Jan toe dat op vrijdagavond, zaterdag of zondag competitie gespeeld kan worden.
Zowel mannen als vrouwen mogen in hetzelfde team en spelen tegen en door elkaar heen. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers.
Er wordt gespeeld in 4 klassen, ingedeeld op padelspeelsterkte:
- Topklasse – wedstrijdspelers.
- Hoofdklasse – wedstrijdspelers 
- 1e klasse – wedstrijdspelers
- 2e klasse – gevorderden
- 3e klasse – beginner
Voorjaar: 22 mei t/m 28 juni, najaar: 11 september t/m 11 oktober
Deelname en inschrijving aan de competitie via Joffe van der Heijden. Hij zal het eerste jaar voor alles wat betreft padel de kar trekken.
4 klassen of 5, vraagt Roos?

In januari en februari is gepland te starten met kleine toernooien, ter kennismaking en introductie van de padelsport. Op de website gaan we alle informatie bijwerken.

Als er vragen blijven liggen, omdat de barmedewerker niet voldoende op de hoogte is, gewoon mailen naar siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl.

1e half jaar voorrang leden, wel aanvullen met niet - leden.

 

 • Sponsorcommissie

Marck van Duijnhoven licht toe ontwikkelingen sponsorcommissie.

We hebben en nieuwe hoofdsponsor voor de komende 3 jaar: Estillon in de persoon van Richard Bosveld. Hij is hoofdsponsor padel en squash. Van Tilburg is nog steeds hoofdsponsor tennis en heeft in 2019 contract verlengd. Brabants Lekkerste is nieuwe sponsor en zorgt bij activiteiten voor een frietkar. VideVision in de persoon van Koen van de Bogaart is sponsor geworden en DKH in de persoon van Francois van Hirtum is sponsor DKH Gees Terband Toernooi geworden. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de sponsorcommissie, er ligt veel werk, dus ondersteuning kunnen ze altijd gebruiken.

7. Voorstellen van de zijde van de leden
Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden.

8. Rondvraag.
Kees-Jan inventariseert de rondvraag: Yvonne van Deursen, Ary Stuifbergen (Ary vraagt of hij het laatste woord mag hebben), Barend Heijstek, Marck van Duijnhoven, Peter-Paul Arts.

Peter-Paul Arts vraagt of de naam van TSV Park Hoeven niet veranderd moet worden. Misschien met een leuke prijsvraag aandacht voor vragen? Kees-Jan merkt op de ook de statuten aangepast moeten worden, omdat er padel bij is gekomen, en zo ook de naam. Staat op de planning in 2020.

Yvonne van Deursen vraagt aandacht voor het zand op de squashbanen. Er lopen regelmatig mensen met buitenschoenen de squashbaan op en die moeten hierop aangesproken worden. Dit heeft de aandacht, ook van Marco van Mierlo.

Barend Heijstek merkt op dat baan 1 en baan 2 echt niet goed zijn. Gerard van de Ven reageert hierop. Er is een ISA keuring geweest en die hebben het afgekeurd en die komen nog terug. Het heeft de aandacht en is ook met de aannemer besproken. Ballen stuiteren raar op. We hebben garantie op de banen. Kortom: het heeft alle aandacht.

Ary Stuijfbergen spreekt uit dat hij trots is op het bestuur. Financieel is ook alles op orde en geeft een compliment aan het bestuur, wat door de leden ondersteund wordt met een mooi applaus. Hij wil ook graag laten weten dat het Repaircafé een tentoonstelling heeft in de bibliotheek voor geïnteresseerden.

Marck van Duijnhoven deelt nog mede dat er wéér een inbraakpoging is geweest, gelukkig is er niks weggehaald. Wederom is melding bij de verzekering gemaakt.

10. Sluiting.
Om 21.27 uur sluit Kees-Jan de vergadering en nodigt allen uit voor een drankje aan de bar.

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Corona update

Datum: 30 september 2020
Beste leden van Park Hoeven, Velen van u zullen kennisgenomen hebben van de persconferentie van afgelopen dinsdag. Daar zijn nieuwe maatregelen aa...

Brownies&downieS sponsor Park Hoeven

Datum: 05 september 2020
Brownies&downieS Uden is sponsor geworden van de prachtige tennisclub Parkhoeven in Uden! Daan & Tim hebben beide hun handtekening gezet onder een...

Inschrijving wintercompetitie 2020/2021

Datum: 21 augustus 2020
Beste Park Hoeven leden, Hoewel de uitgestelde voorjaarscompetitie nog moet beginnen moeten we voor de aanmeldingen alweer vooruit kijken naar de ...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen