park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering Park Hoeven 15-02-2022 

Zowel live, in het clubgebouw, als online via Teams i.v.m. de huidige coronamaatregelen. 

 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent Yvonne de “hybride” vergadering. In het clubgebouw zijn 31 aanwezigen (incl. bestuursleden). Het aantal online deelnemers varieert tussen 9 en 14. De aanwezigenlijst is apart geregistreerd en gescand opgeslagen. Aanwezige bestuursleden: Yvonne Kooijmans (voorzitter), Peter Rotgans (penningmeester), Gerard van der Ven (Facilitair), Eddy Janssen (Competitie en trainingen) en Janette van der Vleugel (Secretaris). 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

3. Vaststellen verslag ALV van 25 mei 2021 

Dit verslag is gepubliceerd op onze website. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV van 25 mei 2021 en hierbij zijn deze aangenomen. 

 

4. Vaststellen begroting 2022 

Penningmeester Peter Rotgans licht de begroting toe. Ondanks het Coronajaar wordt over 2021 een positief resultaat verwacht vanwege de hogere contributie opbrengst en de ontvangen subsidies. De baromzet in het 3e kwartaal van 2021 was bijzonder goed vanwege de vele activiteiten. Dank aan de organisatoren. 

De ontvangsten uit sponsorgelden en baanverhuur liepen terug. De verzekeringskosten waren hoger vanwege de verzekering van de padelbanen. 

De totale kosten in 2021 waren lager dan in “normale” jaren. Dit geldt met name voor de energie- en schoonmaakkosten. Bovendien waren de kosten van de diverse commissies lager, omdat er minder activiteiten plaats hebben gevonden. 

In 2022 worden hogere kosten verwacht. De ontvangsten uit contributies in 2022 zijn voorzichtig ingeschat, omdat we dit jaar minder nieuwe leden verwachten dan in 2021. In 2022 verwachten we ook weinig subsidie m.b.t. de coronamaatregelen, krijgen we te maken met stijgende energiekosten en in januari en februari is de horeca nog niet volledig open. 

De uitleg van Peter was duidelijk, er zijn geen vragen vanuit de aanwezige leden. 

Alle aanwezigen in het clubgebouw stemmen in met de voorgelegde begroting. Van de online-deelnemers is de meerderheid akkoord.  

 

5. Vaststellen contributie 2022, tarieven trainingen tennis/padel/squash en tarief baanhuur 

Peter stelt namens het bestuur voor bovengenoemde tarieven voor 2022 gelijk te houden aan de tarieven van 2021: 

1e senior: € 155,00 

1e junior: € 107,50        

Junior t/m 11 jaar: € 41,50 

Niet actief lid € 31,50  

Ondersteunend lid € 26,50 

Studentenlidmaatschap € 82,50 

Kosten bij inschrijving bijdrage KNLTB € 15,85 

 

Afkoop bardienst € 30,00 per bardienst. 

Dit wordt ter stemming gebracht. Alle aanwezige leden in het clubgebouw zijn akkoord. 10 van de 12 online aanwezigen zijn akkoord. 

 

6. Verkiezing bestuursleden en voorstel uitbreiding/wijziging bestuur 

  1. Commissie squash en padel: Marco van Mierlo is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. 

Gidi Bullens wordt door het bestuur voorgedragen als opvolger. Gidi stelt zich in het kort voor en geeft aan dat hij zich graag wil inzetten als voorzitter van de commissie Squash en Padel. Alle aanwezige leden, zowel live als online, stemmen hiermee in. Gidi Bullens is hiermee voorzitter commissie Squash en Padel. 

 

  1. Jeugdcommissie: Esther Bijl is m.i.v. 01.01.2022 afgetreden als interim voorzitter. 

Er heeft zich geen voorzitter vanuit de jeugdcommissie aangediend. Eddy Janssen zal voorlopig waarnemen. Wél een oproep aan opvolging. 

 

  1. CTRZ: Bianca Mikkers is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. 

Arnold Moolhuizen wordt door het bestuur voorgedragen als opvolger en stelt zich voor. Arnold heeft inmiddels met alle commissieleden kennis gemaakt en licht kort toe welke activiteiten op de planning staan. Tevens een oproep aan vrijwilligers voor o.a. hapjesdienst en organisatie van de interne competitie. Alle aanwezige leden, zowel live als online, stemmen hiermee in. Arnold Moolhuizen is hiermee voorzitter CTRZ. 

 

De afgetreden bestuursleden hebben inmiddels thuis een bloemetje ontvangen als dank. 

 7. Berichten van het bestuur: 

  1. Voorstel plan uitbreiding padelbanen en onderhoud tennisbaan 5 + 6. 

Tijdens de ALV in mei 2021 hebben de leden toestemming gegeven voor groot onderhoud van tennisbaan 5 en 6. Binnen 4 tot 6 weken zal gestart worden met de renovatie. Ook de tennismuur wordt hierin meegenomen. De muren en het dak van de squashbanen worden gerepareerd. 

Tijdens de ALV in mei 2021 hebben de leden eveneens toestemming gegeven voor het uitwerken van een plan van aanpak voor de aanleg van padelbaan 3 en/of 4 en/of tennisbaan 10. 

Voor de aanleg van een 3e padelbaan is gekozen voor de open ruimte in het midden van het park. Deze centrale ligging bij de reeds bestaande padelbanen zal in verhouding weinig tot geen extra geluid veroorzaken. Bovendien kunnen in dit geval alle tennisbanen blijven bestaan. Tennisbaan 5 en 6 zullen hierbij een stukje worden opgeschoven. 

 

  1. Financiering uitbreiding padelbanen. 

Yvonne laat de explosieve groei van de Padelsport in Nederland zien. Zo wordt er in 2022 een toename van 50.000 padelspelers verwacht. Met name jongeren kiezen steeds vaker voor padel. Mede door padel groeit ook het ledental van Park Hoeven. 

 

Peter licht toe dat voor de financiering van de nieuwe padelbaan gedacht wordt aan een zgn. ledenlening. Het doelbedrag is €70.000,00 in tranches van €10.000,00 of groter. Het contract hiervoor wordt opgemaakt door een jurist.  

 

Leden die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de penningmeester. 

 

Naar aanleiding van het gepresenteerde plan zijn er een aantal vragen gerezen: 

 

Tineke de Best vraagt zich af of de loofboom bij de padelbanen weg moet voor de extra padelbaan. Gerard geeft aan dat alleen de den zal weg moeten. 

 

Ellen Slits vraagt of het genoemde doelbedrag voor financiering inclusief verschuiving van tennisbaan 5 en 6 is? Yvonne antwoordt dat dit bedrag alleen voor de aanleg van de padelbaan is. De kosten voor het verschuiven van tennisbaan 5 en 6: €75,00 p/mtr. 

 

Barend Heijstek vindt het jammer dat het groene hart verdwijnt door de geplande plaats voor de 3e padelbaan. Waarom niet de ruimte tussen baan 6 en 7 benutten voor de 3e padelbaan, waarbij de banen 5 en 6 opgeschoven worden richting de minibaan? 

Gerard legt uit dat deze optie is bekeken. Voor de huidige plaats van de lichtmasten geldt een gedoogbeleid. Als de banen opgeschoven worden richting de woningen aan de Klantstraat, zullen de lichtmasten verplaatst worden en deze komen dan binnen de 50 meter norm. 

Barend geeft aan dat een wal met begroeiing tussen het tennispark en de woningen aan de Klantstraat een oplossing zou kunnen zijn. 

Gerard licht toe dat de verlichting van baan 8 nu voor overlast zorgt bij de buren aan de Klantstraat. Momenteel worden de opties voor het plaatsen van kappen om de armaturen en de huidige verlichting vervangen door led verlichting onderzocht. 

Barend merkt op dat een halve slag draaien van baan 5 en 6 geeft meer ruimte zal geven. 

Yvonne geeft aan dat deze opties allemaal uitvoerig zijn onderzocht met de aannemer. 

 

Marie-José Posthuma vraagt wat het voordeel is van een extra padelbaan voor Park Hoeven? De huidige padelbanen staan regelmatig leeg. Er moet ook geïnvesteerd worden in o.a. een vaatwasser. Waar liggen de prioriteiten? 

Yvonne benadrukt dat padelsport groeit bij jong en oud. Er wordt ook geïnvesteerd in schilderwerk, meubilair en onderhoud. Leden kunnen aangeven wat er vervangen dient te worden. 

 

Tonny Tielemans vraagt waarom er niet meteen 2 nieuwe padelbanen worden aangelegd i.p.v. 1. ’s Avonds zijn de padelbanen immers altijd druk bezet.  

Yvonne antwoordt dat er momenteel (nog) geen tennisbaan kan worden opgegeven voor een padelbaan.  

 

Peter Paul Arts: Is het waarschijnlijk dat buurtbewoners bezwaar gaan indienen tegen de aanleg van een 3e padelbaan? Kan de aanleg hiervan nog lang op zich laten wachten i.v.m. de omgevingsvergunning? 

Yvonne geeft aan dat gedurende het hele proces contact is geweest met de buurtbewoners over de uitbreidingsplannen. Er geldt een bezwaarperiode van 6 weken voor de omgevingsvergunning. 

 

Volgens Ellen Slits verdwijnt er veel groen bij aanleg van een extra padelbaan in het centrum van het park.  

Yvonne geeft aan dat er zoveel mogelijk groen behouden zal blijven. 

 

Marck van Duijnhoven vraagt of het “kantelen” van baan 5 en 6 als optie is overwogen. 

Gerard antwoordt dat de verlichtingsmasten hierbij dichter bij de woningen aan de Klantstraat moeten komen te staan, binnen de 50 meter norm. 

 

Volgens Barend Heijstek zou hierbij het licht vanaf de zijkant komen, wat gunstiger zou zijn voor de directe buren. 

Yvonne geeft aan dat alle opmerkingen meegenomen zullen worden. 

 

Reyna Thierens merkt op dat de padelbanen geluidsoverlast geven voor de buurtbewoners. 

Yvonne legt uit dat met de aannemer wordt gewerkt aan een plan voor plaatsing van zgn. “groenpyramides” achter de padelbaan, die ervoor moeten zorgen dat het geluid minder ver wordt verspreid. Deze vorm van verticaal tuinieren is een relatief goedkope oplossing en zorgt bovendien voor extra groen op het park. 

 

Jaap Hummel wil graag weten  wanneer  er op de nieuwe padelbaan kan worden gespeeld? 

Het antwoord van Yvonne: zo spoedig mogelijk. 

 

Marck van Duijnhoven zou graag meer duidelijkheid willen hebben m.b.t. de lange termijn visie. Is er gekeken naar realisatie van meer padelbanen? 

Yvonne geeft aan dat de trends goed in de gaten worden gehouden en dat voorstellen altijd welkom zijn. 

 

Het bestuur vraagt toestemming aan de leden voor de bouw van een 3e padelbaan. Op het moment van stemming zijn er 14 leden in de online vergadering aanwezig. Hiervan stemmen 9 leden vóór. Van de 31 aanwezigen in het clubgebouw stemmen 15 leden vóór. Totaal stemmen dus 24 van de 45 leden vóór de aanleg van een 3e padelbaan. 

 

  1. Kader Park Hoeven: 

VCL Padel – Peter Paul Arts 

VCL Tennis – Berton Wijdeven 

VCL Squash – Marco van Mierlo 

VCL Jeugd – Aswin Derks 

Trainingscoördinator Tennis Senioren – Ronald Verstraten 

Trainingscoördinator Junioren – Eddy Janssen (waarnemend) 

Trainingscoördinator Padel – Eddy Janssen (waarnemend) 

Padel interne ladder competitie - ? 

Tennis interne competitie – Marlies Jackson stopt als leiding 

 

Yvonne roept vrijwilligers op voor de functie van Trainingscoördinator Junioren, Trainingscoördinator Padel en één of meerdere personen die leiding wil(len) geven aan de Interne Tennis Competitie. 

 

De Toernooicommissie is op zoek naar een toernooileider Tennis en Padel voor het Estillon Toernooi. 

 

Voor de hapjesdienst tijdens de toernooien wordt een vrijwilliger gevraagd. Marsha wil de organisatie hiervan niet meer voor alle toernooien op zich nemen. 

 

Er zijn vrijwilligers nodig voor de sponsorcommissie. Sponsoren verdienen meer aandacht. 

 

Anke Verbeek merkt op dat een “Vacatureboekje” met vacatures en functieomschrijvingen duidelijkheid zou kunnen bieden. Eventueel informatie via de website. 

 

  1. Bardiensten 2022. 

Ieder lid dat bardienstplichtig is, moet in 2022 3 bardiensten vervullen. Als een lid in 2020 en 2021 meer dan 5 bardiensten heeft gedraaid, dan betekent dat dat hij/zij in 2022 minder bardiensten heeft. Iedereen heeft hiervan inmiddels per mail bericht ontvangen. 

 9. Voorstellen van de zijde van de leden 

Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden. 

 

10. Rondvraag 

Tineke de Best vraagt of de vaatwasser vervangen zou mogen worden. 

Gerard geeft aan dat een nieuwe machine €6.000,00 kost. Inmiddels heeft Wim Verburg de nodige reparaties aan de machine verricht en zijn de meeste onderdelen vervangen. De handleiding voor de bediening van het apparaat moet goed gevolgd worden door de bardienstmedewerker.  

 

Barend Heijstek merkt tenslotte nog op dat het voorstel voor een 3e padelbaan met een kleine meerderheid is aangenomen en vraagt aandacht voor de eerder genoemde voorstellen en opties. 

 

Yvonne rond af met de mededeling dat bovengenoemde vraag en opmerking meegenomen zullen worden. Let wel, er heeft een meerderheid vóór gestemd. 

 

11. Sluiting 

Om 21.40 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Najaarscompetitie Padel 2022

Datum: 27 mei 2022
Beste Padellers van Park Hoeven, De Zomercompetitie Padel 2022 moet nog beginnen en de inschrijving van de Najaarscompetitie Padel 2022 komt er al...

Herinnering Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven | Dinsdag 24 mei

Datum: 20 mei 2022
Beste leden van Park Hoeven,  Zoals eerder aangekondigd vindt a.s. dinsdag 24 mei 2022 de Algemene Ledenvergadering plaats in ons paviljoen aan de...

20 mei: squashwedstrijden op hoog niveau bij Park Hoeven

Datum: 17 mei 2022
Vrijdag 20 mei zal er op Park Hoeven op hoog niveau een aantal squashwedstrijden gespeeld worden. Onlangs is een groep squashspelers vanuit Berghem...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen