park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

 Notulen Algemene Ledenvergadering Park Hoeven 30 mei 2023 

1. Opening. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. In het clubgebouw zijn 35 leden aanwezig, inclusief bestuursleden. De presentielijst is gescand opgeslagen. 

Afwezig met bericht: Peter Rotgans, Gidi Bullens, Eddy Janssen, Ary Stuifbergen, Ell Stuifbergen, Mirjam Stroetenga, Daan van Erp, Rob van Leeuwen, Cees van Hees, Richard Bosveld, Yvonne van Deursen en Evert Bergers.  

Aanwezige bestuursleden: Yvonne Kooijmans (Voorzitter), Gerard van der Ven (Facilitair), Arnold Moolhuizen (Toernooien en Recreatieve Zaken) en Janette van der Vleugel (Secretaris). 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Vaststellen verslag ALV van 29-11-2022. 

Dit verslag is gepubliceerd op onze website www.parkhoeven.nl en ligt voorafgaand aan deze      ALV ter inzage in het clubgebouw. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en middels handopsteking worden de notulen unaniem goedgekeurd. 

 4. Jaarverslag 2022. 

Algemeen 
Janette geeft aan dat de meeste leden, na de coronaperiode, in de loop van 2022 weer volop zijn gaan tennissen, squashen en padellen. 

In het voorjaar van 2022 heeft ons clubgebouw, dankzij een groepje enthousisaste vrijwilligers, een metamorfose ondergaan. De muren hebben een nieuwe kleur gekregen en het donkere meubilair is vervangen door nieuwe lichte meubels. Goed dat het gebouw en het park er altijd netjes en verzorgd uitzien. Namens het bestuur hartelijk dank hiervoor! 

Begin 2022 mochten wij Arnold Moolhuizen (voorzitter CTRZ) en Gidi Bullens (voorzitter Squash en Padel) verwelkomen in het bestuur van Park Hoeven. Beiden hebben inmiddels met veel enthousisame al diverse taken op zich genomen. 

Eind 2022 hebben Gert-Jan Wientjes en Daniëlle Dambrink de werkzaamheden van de Sponsorcommissie opgepakt. Op de eerste plaats werden alle huidige sponsoren in kaart gebracht, om vervolgens verdere plannen te kunnen gaan uitwerken. Gert-Jan en Daniëlle, heel veel succes hiermee! 

 Facilitaire zaken 
Gerard merkt op dat de bardiensten begin 2022 erg eenzaam waren, doordat de eerste maanden de Horeca was gesloten maar er wél gesport mocht worden. De rest van het jaar verliep goed, op een enkele sluiting na, vanwege niet ingevulde bardiensten. 

Er waren in 2022 1.676 bardiensten, waarvan er 674 vervuld zijn door een VBM-er. 1.002 bardiensten zijn vervuld door leden. 

Van deze 1.002 bardiensten waren er 402 verkocht aan een VBM-er. 276 bardiensten waren afgekocht aan de vereniging. 25 leden hebben i.p.v. een bardienst een hapjes-/tafel- en/of klusdienst gedaan. 

 Commissie Toernooien en Recreatieve Zaken 
Arnold belicht de diverse activiteiten in 2022. Hoewel voor sommige activiteiten in het begin van 2022, na de coronajaren, de belangstelling wat achterbleef, vonden de leden in de loop van het jaar hun weg weer terug en werd er weer goed deelgenomen aan de diverse activiteiten. Velen hadden het sociale contact gemist. Aan de Interne Competitie op de woensdagavond hebben 10 teams deelgenomen. De invoering van de laddercompetitie heeft enig effect gehad op de deelname bij het Pinten, maar hier gaan we bekijken hoe we daarvan weer een gezellige, drukke avond van kunnen maken. De toernooien Tennis, Padel en Squash, waren weer drukbezocht en succesvol. 

De medewerkersavond was verplaatst van maart naar juni en vanwege het mooie weer konden de vrijwilligers op het terras genieten van de hapjes en drankjes. 

Bart Verheijden werd in het zonnetje gezet als Medewerker van het jaar. 

 5. Jeugdcommissie 

Letty van Lieshout vertelt in het kort welke activiteiten de Jeugdcommissie zoal heeft georganiseerd voor onze jeugdleden: In het voor- en najaar hebben 9 teams meegedaan aan de groene en gele competitie, georganiseerd door Anke Verbeek en Letty van Lieshout. De wintercompetitie werd georganiseerd door Anke Verbeek en Dimitri Eijkman, Aswin Derks heeft hierbij ondersteuning geboden. De rode en oranje competitie heeft dit jaar niet plaatsgevonden omdat er geen team gevormd kon worden. 

Het ouder/kind toernooi vond plaats in maart, voor het eerst met tennis én padel. Hieraan hebben 53 deelnemers en hun oudere medespelers meegedaan. 

In september 2022 hebben de gecombineerde clubkampioenschappen, tegelijk met de senioren clubkampioenschappen, plaatsgevonden in combinatie met LTC Uden en TV Volkel.  

In de herfstvakantie is het Gees Terband Toernooi georganiseerd door de jeugdcommissie o.l.v. Jan Schippers. Tegelijkertijd vond de activiteitenweek voor de jeugd plaats, georganiseerd door Joffe van der Heijden Tennis. 

Vanaf september t/m december waren er 15 aanmeldingen vanuit het initiatief Sjors Sportief, waarbij kinderen konden kennismaken met tennis. 

 Begin december vond de gezellige Pieten Tennis middag plaats. 

6. Commissie Competitie en Trainingen 

In verband met de afwezigheid van Eddy Janssen neemt Yvonne het woord. In 2022 hebben weer veel senioren- en jeugdteams meegedaan aan de competitie. Er zijn zelfs enkele teams kampioen geworden! De jeugdteams zijn beter op niveau ingedeeld, wat geresulteerd heeft in hechtere teams die goed op elkaar zijn ingespeeld. 

7. Commissie Squash en Padel 

Yvonne licht, in verband met afwezigheid van Gidi Bullens, toe dat de laddercompetitie in 2022 is voortgezet. Helaas is voor Squash de laddercompetitie komen te vervallen in verband met gebrek aan belangstelling. De trainingen en clubavond Squash worden goed bezocht. En in de Kleine Kompetitie is zelfs een team kampioen geworden. Tijdens het Estillon toernooi werd ook een squashtoernooi georganiseerd. Zo wordt squash steeds meer betrokken bij onze toernooien.  

Jeugdleden tonen steeds meer interesse in padel. 

8. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2022. 

Deze was ter inzage op te vragen bij retseemgninnep.[antispam].@parkhoeven.nl 

Ook liggen enkele exemplaren in het clubgebouw bij aanvang van deze vergadering. Yvonne geeft aan dat zij punt 5 zal toelichten vanwege afwezigheid van de penningmeester.  

Mede dankzij de nieuwe sponsorcommissie was de daling van de sponsorinkomsten, na de coronajaren, minder dan verwacht.  

De financieringskosten vielen lager uit dan begroot omdat de aanleg van een 3e padelbaan nog niet heeft plaatsgevonden. In 2022 zorgde vervanging van de traditionele verlichting door LED verlichting voor een daling van het stroomverbruik. In 2022 hadden wij te maken met hoge kosten voor energie, schoonmaak en onderhoud. 

Yvonne geeft aan dat eventuele vragen naar aanleiding van deze toelichting doorgespeeld zullen worden naar de penningmeester. Er zijn echter geen vragen. 

9. Bevindingen van de kascontrolecommissie voor 2022. 

Op 20 april 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit de leden Ary Stuifbergen, Richard de Gier (aftredend) en Leo van Berkel de jaarlijkse kascontrole gedaan. Hierbij waren aanwezig: de voorzitter, Yvonne Kooijmans, en de penningmeester, Peter Rotgans. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd. 

Richard stelt voor het bestuur hiervoor décharge te verlenen. Hiermee wordt door de aanwezigen ingestemd. 

 10. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2023. 

Richard de Gier treedt af als commissielid. Na een oproep voor een nieuw lid voor de kascontrolecommissie stelt Anton van Hoof zich beschikbaar. 

11. Verkiezing bestuursleden. 

  1. Penningmeester Peter Rotgans aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 

Paul Jansen heeft inmiddels de dagelijkse taken op zich genomen, maar zal niet de rol van penningmeester op zich gaan nemen. Er is dus momenteel een vacature voor de functie van Penningmeester. 

  1. Voorzitter Commissie Competitie en Trainingen, Eddy Janssen, heeft eerder aangegeven zijn functie te willen neerleggen, maar omdat er nog geen vervanging is voor deze functie, is Eddy voorlopig tóch bereid aan te blijven om met name de coördinatie van de Trainingen te kunnen blijven doen.
  1. Eddy Janssen was interim voorzitter jeugdcommissie. Deze functie is nog vacant. 

Waarneming door Janette van der Vleugel. 

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

 12. Voorstellen en berichten van het bestuur. 

  1. Statutenwijziging i.v.m. naamswijziging TSV Park Hoeven en WBTR. 

Ter inzage op te vragen bij secretaris, siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl 

Tevens liggen diverse geprinte exemplaren van de concept statuten in het clubgebouw ter inzage. 

Janette legt uit dat de statuten aangepast worden vanwege de nieuwe naam Park Hoeven (i.p.v. TSV Park Hoeven), waar op 9 juli 2020 al door een ruime meerderheid van de toen aanwezige leden vóór gestemd is. Vanwege de op 1 juli 2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn verenigingen verplicht om in de statuten regelingen op te nemen met betrekking tot onder andere Tegenstrijdig Belang en Belet en Ontstentenis van bestuurders.  De statuten zijn hierop aangepast door de notaris.  

Bij stemming door handopsteking stemmen de aanwezige leden vóór de wijziging van de statuten zoals voorgesteld door de notaris. 3 leden onthouden zich van stemming. 

Helaas zijn er tijdens deze ALV niet voldoende leden aanwezig, dus is een tweede stemronde noodzakelijk. Deze extra ALV-stemronde, waarbij Gidi, Yvonne en Janette namens het bestuur aanwezig zullen zijn, is ingepland op dinsdag 20 juni a.s. om 20.00 uur bij Park Hoeven. De uitnodiging hiervoor zal binnen enkele dagen volgen. 

  1. Stand van zaken 3e padelbaan. 

Sinds de eerste aanvraag in 2019 is er een lange periode verstreken. Een omgevingsvergunning is verleend, maar dit is tegenwoordig niet meer voldoende. Een melding Activiteitenbesluit is momenteel een voorwaarde. Yvonne laat weten dat er inmiddels bij ODBN diverse rapporten zijn aangeleverd met betrekking tot regulering van het geluid. De betrokken partijen zijn: ODBN, Gemeente Maashorst, Amitec/Laurant Groep en Park Hoeven. Gemeente Maashorst heeft aangegeven dat de melding activiteitenbesluit nagenoeg rond is en dat nu alleen nog de puntjes op de i moeten worden gezet. Na een bindend advies van ODBN kunnen we gaan kijken naar de nodige aanpassingen met betrekking tot geluidswering. 

Gerard neemt het woord en laat weten dat er inmiddels al veel kosten zijn gemaakt i.v.m. alle metingen. 

Peter Paul Arts vraagt of er voor de besluitvorming van ODBN geen termijn is vastgesteld. Gerard antwoordt dat deze termijn telkens wordt verlengd vanwege nieuwe vragen/inzichten van ODBN.  

Harold Edel vraagt zich af of de kosten niet zó hoog oplopen dat de vereniging risico loopt. Yvonne geeft aan dat het bestuur dit goed in de gaten blijft houden. 

Er wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe padelbanen waarbij de afstand tot de woningen in een rustige woonwijk nu groter moet zijn bij de aanleg van nieuwe padelbanen. 

Jarno van Mil vraagt of het een optie is om het glas om de padelbanen te verhogen. Gerard antwoordt dat het geluid er dan alsnog bovenuit zal komen. 

Yvonne sluit dit onderwerp af met de mededeling dat er landelijk veel discussie is en dat er landelijk beslissingen genomen zullen moeten worden. 

  1. Alles-in-1-lidmaatschap Jeugd 

Letty van Lieshout, lid van de jeugdcommissie, licht het Alles-in-1 lidmaatschap voor de jeugd toe. Eind 2022 konden alle jeugdspelers voor 2023 een pakket kiezen dat het beste bij hen past: Kennismaken, Beginner 1, Beginner 2, Lerend en Fanatiek.  Sinds de invoering van het Alles-in-1 Lidmaatschap is er veel meer inzicht in wat de jeugd doet. De verschillende pakketten bieden mogelijkheden voor het spelen van toernooien, competitie of een eerste kennismaking met tennis, padel of squash. Er is ook de mogelijkheid om 1 of meerdere keren per week te trainen. Kortom: voor iedereen is er wel een pakket. 

Anke Verbeek neemt het woord en merkt op dat de keuze voor 2 trainingen per week prijstechnisch gunstig is en ervoor zorgt dat de kinderen fanatiek voor de sport gaan. Dit bevordert tevens betrokkenheid bij de vereniging. Ook is er nu meer deelname aan activiteiten. Anke laat weten dat de jeugdcommissie veel ideeën heeft voor leuke activiteiten en dat zij hierbij nog wel extra vrijwilligers kunnen gebruiken. 

Volgens Margo Jurcka zouden met name ouders van de jeugdspelers hiervoor benaderd kunnen worden, waarop Yvonne Kooijmans aangeeft dat dat zéker ook gebeurt, maar dat het leuk zou zijn als ook ouderen hierbij betrokken zouden zijn.  

Tineke de Best laat tenslotte weten dat de aanmelding met dit nieuwe lidmaatschap ook meteen goed is geregeld. 

  1. Toernooien en organisatie activiteiten 

Het Hubo Lente toernooi had een mooi aantal deelnemers, aldus Arnold Moolhuizen, en ook de aanmeldingen voor het komende Heineken Van Tilburg toernooi verlopen goed. Voor het Estillon toernooi, dat in de tweede helft van augustus 2023 op de planning staat, is nog geen toernooileider beschikbaar. Zonder toernooileider is het helaas niet mogelijk dit toernooi te laten plaatsvinden.  

Op 4 augustus a.s. vindt het jaarlijkse 1-dags toernooi plaats bij Park Hoeven. 

Voor diverse activiteiten wordt nog hulp van vrijwilligers gevraagd. 

Na afloop van deze ALV zullen 3 slides met vacatures worden getoond. 

Harold Edel vraagt naar de ervaringen met de gecombineerde clubkampioenschappen. 

Arnold antwoordt dat deze clubkampioenschappen als postitief zijn ervaren en dat we dit ook in 2023 weer samen met LTC Uden en TC Volkel gaan organiseren. 

Letty van Lieshout geeft aan dat het voor de jeugd een lastige week is i.v.m. het begin van het nieuwe schooljaar en de nieuwe indeling in rood/oranje/geel/groen. 

Vanwege de volle planning bij de 3 clubs is er helaas geen andere mogelijkheid, aldus Arnold. 

Leo van Berkel vraagt waarom niet alle verenigingen in de gemeente Maashorst meedoen met deze clubkampioenschappen. Vanwege de afstand zouden leden dan misschien afhaken, aldus Arnold. Bovendien hebben andere clubs in die periode eigen toernooien op de planning staan. We willen eerst met de 3 Udense verenigingen ervaring opdoen. 

Anke Verbeek geeft aan dat de Jeugdcommissie samen met de andere verenigingen in de gemeente Maashorst activiteiten organiseert. Minimaal 1 keer per jaar, met als doel 2x per jaar. 

Yvonne Kooijmans neemt deel aan de vergaderingen van de Kring Maashorst (KNLTB) waarbij gestreefd wordt naar een optimale samenwerking tussen alle betrokken verenigingen. 

13. Voorstellen van de zijde van de leden. 

Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden binnengekomen. 

 14. Rondvraag. 

Tineke de Best vraagt Gerard van der Ven in hoeverre hij werkt aan de KNLTB ClubApp. 

Gerard antwoordt dat er momenteel alleen nog gekeken wordt naar het implementeren van de jaarkalender in de ClubApp. Tineke wil ook graag weten hoe introleden via de ClubApp kunnen worden aangemeld. Gerard geeft aan dat we daar nu niet mee bezig zijn. 

Tineke geeft aan dat de huidige tennispas helemaal vervangen zal worden door de digitale tennispas, waarmee ook betaald kan worden. 

Gerard legt uit dat we niets zullen doen als de KNLTB nog niets concreets heeft. Er worden momenteel proeven gedraaid. 

 

Neide Musch wil graag weten waarom er tijdens de afgelopen competitieperiode geen baan beschikbaar was voor recreatief tennis. Er zou te allen tijde een baan vrij moeten zijn voor recreanten. 

Gerard van der Ven antwoordt dat in het verleden baan 9 altijd werd vrijgehouden. Het komt echter zelden voor dat alle 9 banen nodig zijn voor competitie. 

Volgens Letty van Lieshout komt het ook op zondag weleens voor, als er competitie én toernooi én training is, dat baan 9 niet vrijgehouden wordt voor vrij spelen. 

Neide stelt voor op competitiedagen altijd 1 baan tot het laatste moment vrij te houden. 

Gerard legt uit dat alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij regen, of inhaalwedstrijden baan 9 ingezet wordt voor competitie. Leden kunnen zich altijd bij de wedstrijdtafel melden als zij graag willen tennissen op het moment dat baan 9 nodig is voor competitie. 

Er is meestal wel een moment mogelijk om vrij te kunnen tennissen. 

Tijdens de competitie zijn wél altijd de 2 padelbanen nodig. 

 

Yvonne Kooijmans geeft aan dat het in de toekomst wellicht mogelijk is om pushberichten te versturen via de ClubApp, waarmee wellicht aangegeven kan worden dat er een baan beschikbaar is voor recreatie. 

 15. Sluiting. 

Voorzitter, Yvonne Kooijmans, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20 uur.  

 

Graag tot de volgende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november 2023! 

 

 

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Doe jij al mee aan de Ladder Tennis en/of Padel??

Datum: 15 februari 2024
De Laddercompetitie is een interne competitie die uitsluitend gericht is op leden van onze vereniging. Onze laddercompetities lopen van januari tot...

27e Lente Toernooi powered by Smaekmakers (Tennis – Padel)

Datum: 07 februari 2024
Van 23 maart t/m 31 maart vindt het 27 Lente Toernooi plaats bij Park Hoeven.Het toernooi wordt gesponsord door "Smaekmakers". Schrijf je nu snel ...

Ouder-Kind Toernooi

Datum: 18 januari 2024
Op 10 maart 2024 organiseert de Jeugdcommissie van Park Hoeven het bekende, gezellige ouder-kind toernooi. Dit jaar ook voor seniorenleden. Inschri...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen