park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering Park Hoeven 24-05-2022

1. Opening

33 leden zijn aanwezig in het paviljoen, inclusief bestuursleden. De presentielijst is gescand opgeslagen.

Afwezig met bericht: Joost van der Dennen, Mirjam Stroetenga, Daan van Erp, George Stiekema, Rob van Leeuwen, Hedwich de Klein en Marie-José Posthuma.

Aanwezige bestuursleden: Yvonne Kooijmans (voorzitter), Peter Rotgans (Penningmeester), Gerard van der Ven (Facilitair), Eddy Janssen (Competitie en Trainingen/Jeugdcommissie), Arnold Moolhuizen (Toernooien en Recreatieve Zaken), Gidi Bullens (Squash en Padel) en Janette van der Vleugel (Secretaris).

Om 20.00 uur heet Yvonne Kooijmans iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststellen verslag ALV van 15 februari 2022 Het laatste verslag is te vinden op onze website www.parkhoeven.nl en ligt voorafgaand aan deze ALV ter inzage in ons clubgebouw.

Mw. Van Hooft plaatst een opmerking bij punt 7 op pagina 2. Er is volgens haar tijdens de vergadering van 15 februari niet gesproken over het feit dat de aanleg van een eventuele 3e padelbaan in het midden van het park bij de bestaande padelbanen in verhouding weinig tot geen extra geluid zal veroorzaken. Yvonne geeft aan dat dit onderwerp later in deze vergadering aan bod komt.

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en zijn de notulen van de ALV van 15 februari 2022 aangenomen.

4. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021

Dit verslag is gepubliceerd op onze website en ligt voorafgaand aan deze vergadering ter inzage in ons clubgebouw.

A. Algemeen

Yvonne licht de wisselingen in het bestuur toe. In 2021 zijn Kees-Jan Leliveld (Voorzitter) en Marck van Duijnhoven (Penningmeester) afgetreden en is Yvonne Kooijmans gekozen als nieuwe Voorzitter en Peter Rotgans als nieuwe Penningmeester.

Tevens hebben Bianca Mikkers (CTRZ), Marco van Mierlo (Squash & Padel) en Esther Bijl (Interim Jeugdcommissie) hun voorzittershamers neergelegd. Inmiddels zijn de volgende voorzittersfuncties vervuld: CTRZ - Arnold Moolhuizen, Squash & Padel - Gidi Bullens en neemt Eddy Janssen tijdelijk waar als voorzitter van de Jeugdcommissie.

B. Facilitaire Zaken

Gerard geeft aan dat Coronajaar 2021 een onstuimig jaar was voor de horeca vanwege de steeds wisselende maatregelen die werden opgelegd door de overheid. Ondanks dat de horeca geruime tijd gesloten was, zijn er toch ruim 1.500 bardiensten nodig geweest.

In 2021 heeft de onderhoudsploeg er weer voor gezorgd dat het park er netjes en verzorgd uitziet.

C. Commissie toernooien en recreatieve Zaken

Arnold, die in 2021 nog geen voorzitter CTRZ was, geeft een korte toelichting op het afgelopen jaar. De toernooien vielen in 2021 in een gunstige periode, waardoor enkele toernooien tóch konden plaatsvinden. De medewerkersavond kon helaas niet doorgaan, maar alle medewerkers hebben een presentje in ontvangst mogen nemen als dank voor hun inzet.

D. Jeugdcommissie

Eddy is tevreden over het feit dat de jeugd heeft veel kunnen tennissen en de meeste activiteiten hebben al dan niet in afgeslankte vorm plaatsgevonden. Het ouder-kind toernooi kon helaas niet doorgaan.

E. Commissie Competitie en Trainingen

Met name de competitie heeft veel hinder ondervonden van de Coronamaatregelen, geeft Eddy aan. Zo werd de wintercompetitie halverwege stopgezet. Trainingen konden, door de flexibele opstelling van alle betrokkenen, zoveel mogelijk doorgaan of ingehaald worden en afgesloten worden met het evenement “Park Hoeven Bruist”.

F. Commissie Squash en Padel

Gidi was in 2021 nog geen voorzitter van deze commissie, maar licht in het kort het e.e.a. toe. Marco van Mierlo heeft in 2021 afscheid genomen als voorzitter. André Ruijgrok is in deze periode gestopt als squashtrainer en Mark Verschuren is vervolgens de trainingen gaan verzorgen. De Interne Laddercompetitie voor Padel, waaraan inmiddels veel padelspelende leden deelnemen, is opgezet door nieuw commissielid Marijn Bax.

5. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2021

De jaarrekening 2021 is op te vragen bij de penningmeester en ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

Peter legt uit dat 2021 in financieel opzicht geen slecht jaar is geweest, ondanks Corona. De contributie-ontvangsten waren beduidend hoger in vergelijking met voorgaande jaren vanwegn het sterk gestegen aantal leden.

Park Hoeven ontving belangrijke bedragen aan subsidies van zowel de gemeente als de rijksoverheid. De gemeente hielp ons door de huur kwijt te schelden en gaf ons compensatie voor de extra kosten voor toegangscontrole. De rijksoverheid kwam met de TASO-regeling. Ook zijn we niet in de steek gelaten door onze sponsoren. In het 3e kwartaal konden er weer veel activiteiten plaatsvinden, wat een goed kwartaal voor de baropbrengsten betekende. In 2021 waren er minder uitgaven voor schoonmaak, energie en onderhoud als gevolg van de coronamaatregelen waarbij het park en clubgebouw bepaalde perioden gesloten moesten blijven.

Helaas ontvangen wij de laatste tijd veel prijsstijgingen (o.a. voor energie) waardoor we kritisch zullen moeten blijven kijken naar de contributiebijdrage.

Op de oproep aan leden deel te nemen aan een ledenlening ter financiering van padelbaan 3

hebben inmiddels 4 leden gehoor gegeven. Meer aanmeldingen hiervoor zijn welkom.

Henk Rotteveel vraagt of hieraan meegedaan kan worden met een kleiner bedrag dan

€ 10.000,00. Bijvoorbeeld middels een “groepslening”.

Herman Heij sluit zich hierbij aan en vraagt waarom de drempel op € 10.000,00 ligt. Als de minimum inleg € 5.000,00 zou zijn, zouden er volgens Herman misschien meer leden willen meedoen.

Peter antwoordt dat veel kleine bedragen voor erg veel administratie zouden zorgen en dat een eventuele groepslening door het betreffende groepje zelf geregeld zou moeten worden.

Yvonne voegt toe dat iedereen die een (klein) bedrag zou willen inleggen dit kan aangeven bij het bestuur.

6. Bevindingen van de kascontrolecommissie 2021

Deze commissie bestaat uit Joop van Oorsouw (aftredend), Ary Stuifbergen en Leo van Berkel.

Ary laat weten dat de commissie de jaarrekening heeft gecontroleerd en dat de commissieleden tevreden zijn. Ary stelt voor het bestuur hiervoor décharge te verlenen. Hiermee wordt door de aanwezigen ingestemd.

7. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2022

Joop van Oorsouw treedt af als commissielid en Richard de Gier treedt toe als lid. Ary Stuifbergen en Leo van Berkel blijven aan als lid.

8. Verkiezing bestuursleden

Er zijn momenteel geen bestuurswisselingen. De functie Voorzitter Jeugdcommissie is vacant. Eddy vult deze functie momenteel Ad Interim in.

Deze functie zou ook goed ingevuld kunnen worden door ouderen en niet alleen door ouders van sportende kinderen, geeft Yvonne aan.

9. Voorstellen en berichten van het bestuur

9.1 Stand van zaken renovaties en aanleg padelbaan 3

Gerard ligt de renovaties toe:

Er hebben diverse renovaties en activiteiten op het gebied van onderhoud plaatsgevonden, waarvoor dank aan alle vrijwilligers, met name Wim en Hetty Verburg.

Gerard geeft toelichting op de renovaties.

Squashbanen: Er is geverfd en de belijningen en vloeren zijn aangepakt. De lekkage is verholpen, het dak wordt nog vervangen.

Renovatie tennisbaan 5 en 6: In 1e instantie was er te weinig zand aangebracht, maar inmiddels is er extra zand toegevoegd. Op sommige plekken is er nog meer zand nodig.

Ledverlichting: Momenteel is levering van materiaal moeilijk. Het is de bedoeling dat alle verlichting wordt vervangen door LED verlichting in verband met sterk stijgende energieprijzen, BOSA subsidie op LED verlichting en overlast van verlichting van baan 8 bij bewoners aan de aangrenzende Klantstraat. Met LED verlichting kan dit probleem van overlast worden opgelost.

In het clubgebouw is het schilderwerk uitgevoerd door de onderhoudsploeg. Er is een nieuw kleurtje aangebracht op de muren.

Nieuw meubilair is besteld, maar levering ondervindt helaas enige vertraging.

Yvonne licht de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van padelbaan 3 toe:

Op 25 april j.l. is de omgevingsvergunning aangevraagd. Er is een akoestisch rapport opgemaakt waaruit blijkt dat het geluid afkomstig van padelbanen binnen de huidige geldende normen blijft. De aannemer heeft dit nu in behandeling. Tevens wordt, samen met Gemeente Maashorst gekeken naar geluidswerende beplanting. Bewoners van de Klantstraat hebben te kennen gegeven dat zij geluidsoverlast verwachten van een extra padelbaan. Binnen 8 weken moet de aanvraag in behandeling genomen worden door de Gemeente. Er is contact tussen Gemeente, aannemer en het bedrijf dat de geluidsmetingen heeft verricht en het akoestich rapport heeft opgesteld.

Harrie van Kuyck en mevrouw Van Hooft zouden graag inzage willen in dit rapport. Volgens mevrouw Van Hooft is de afstand tot haar woonhuis te klein en wil zij advies om extra geluidshinder te voorkomen. Zij vindt dat zij te weinig geïnformeerd wordt en wil graag verder het gesprek aangaan met het bestuur.

Yvonne geeft aan dat hierin vanaf de eerste plannen al stappen zijn gezet en dat dit project nu in behandeling is bij deskundigen van de Gemeente die het akoestisch rapport professioneel zal bekijken. Bovendien wordt samen met de Gemeente bekeken hoe middels geluidsabsorberende beplanting extra geluidshinder voorkomen kan worden.

Park Hoeven volgt nu de formele weg via de Gemeente en aannemer.

9.2 Groenvoorziening op het park

Hierover is inmiddels contact met Gemeente Maashorst.

Arnold krijgt het woord: Eind maart heeft het bestuur van Park Hoeven kennis gemaakt met de nieuwe contactpersonen bij de Gemeente. Het onderwerp “Groenvoorziening” is ter sprake gekomen en Park Hoeven is in contact gebracht met Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur, die zich bezighoudt met de herinrichting van het Mellepark. Kees Ykema heeft de situatie op ons park bekeken en heeft een aantal tips gegeven betreffende de beplanting, zoals meer bomen aan de zijkant, hogere taxus en hoge beplanting of een groene geluidswal achter de padelbanen zal geluid absorberen. Het plan voor Park Hoeven mag van de Gemeente meegenomen worden in de plannen voor het Mellepark. Een vervolggesprek wordt nog ingepland.

Henk Rotteveel biedt aan mee te willen praten met de medewerkers van groenvoorziening, wat volgens Arnold een goed plan is.

Harrie van Kuyk merkt op dat het niet goed is dat gezonde bomen omgezaagd zijn. Arnold antwoordt dat de omgezaagde bomen sparren waren waarvan de wortels niet diep genoeg geworteld waren, waardoor deze bomen te weinig water konden opnemen en zouden afsterven.

Henk Rotteveel geeft aan dat hij er toevallig achter gekomen is dat de achterbuurman een boom op het terrein van Park Hoeven heeft laten plaatsen, met toestemming van het bestuur, in verband met lichtoverlast. Henk zou graag willen dat de Werkgroep Onderhoud hiervan op de hoogte gehouden wordt, zodat zij deze extra beplanting kunnen meenemen tijdens de onderhoudswerkzaamheden.

Volgens Yvonne is de groenvoorziening een belangrijk onderdeel van ons park en het is belangrijk dat dit binnen de werkgroep aangepakt wordt.

Mevrouw Van Hooft vraagt naar de geluidswerende piramides waarover tijdens de vorige ALV gesproken is, waarop Arnold uitlegt dat dit binnen het complete plan voor groenvoorziening wordt meegenomen door het bureau Ykema en de Gemeente.

Wellicht neemt het bureau nog contact op met de buurtbewoners, aldus Yvonne.

Mevrouw Van Hooft laat tenslotte nog weten dat de huidige padelbanen al voor overlast zorgen en dat zij er alles aan doet, middels isolatie en extra afdichting van deuren en kieren, om dit te beperken.

9.3 Aanpassing prijzen horeca

Gerard licht toe waarom de horecaprijzen per 1 juli 2022 aangepast dienen te worden. De gemiddelde prijsstijging op de inkoop is 8%. Er zijn uitschieters, zoals koffie. Het bestuur stelt een gemiddelde prijsstijging van 8% voor per 1 juli a.s. De stijgende energieprijzen zijn hierin niet meegenomen. Betaling met tennispas blijft 5% korting opleveren voor de leden.

Eddie Buitenhuis vraagt waarom de prijsverhoging niet gedifferentieerd wordt en waarom niet alleen de alcoholische dranken duurder worden. Yvonne geeft aan dat de prijzen van sommige producten met 5% stijgen en de prijzen van andere producten stijgen meer. Vandaar een gemiddelde prijsstijging van 8%.

Alle aanwezigingen gaan akkoord met de voorgestelde prijsstijging van gemiddeld 8%.

Bardienst, Plan van Aanpak.

Gerard deelt mede dat in 2021 87 bardiensten niet ingevuld konden worden en roept leden op hierover mee te denken.

De VBM-ers van de dinsdagochtend en de vrijdagmiddag stoppen met hun werkzaamheden. De bardiensten overdag zijn het lastigst in te vullen. Op bepaalde tijden zal wellicht het paviljoen gesloten moeten worden, omdat er geen bardienst ingevuld kan worden.

Voorstellen:

Tineke de Best: Horeca sluiten op uren waarop er niets te doen is voor de bardienstmedewerker.

Ary Stuijfbergen: Hét voordeel van Park Hoeven is dat het clubgebouw altijd open is.

Gerard: De squashbanen zijn altijd open en moeten bereikbaar zijn. Het VMBO maakt overdag ook gebruik van onze squashbanen, dus er zal sowieso altijd toezicht nodig zijn.

Yvonne: Het zijn vaak dezelfde leden die veel vrijwilligerswerk doen. Wellicht kunnen groepjes leden samen iets doen om het paviljoen open te houden. Zo is er een groepje jongeren dat op de woensdagen komt sporten en daarna de bardienst draaiende houdt.

Tineke de Best: Leden die niet meer (kunnen) sporten inzetten als barmedewerker.

Er zijn leden die zelf niet meer sporten, maar nog wél graag contacten willen onderhouden.

Peter: Niet-leden mogen ook een vrijwilligersbijdrage ontvangen van maximaal € 1.700,00 zonder hierover belasting te hoeven betalen.

Alle ideeën zijn welkom!

10. Voorstellen van de zijde van de leden

Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden.

11. Rondvraag

Ton Duurland: De spoelmachine staat vaak de hele dag aan, waardoor de hele keuken vol stoom komt te staan en er bovendien veel energie wordt verbruikt.

Ton stelt voor om, op tijden waarop het niet zo druk is, de spoelmachine uit te zetten. De barmedewerker zou dan zelf kunnen afwassen in plaats van de spoelmachine te gebruiken. Ook tijdens competitie kan de barmedewerker zelf afwassen, als de spelers weer de baan op gaan en het paviljoen nagenoeg leeg is. De teams moeten zelf ook opruimen en de afwas bijhouden.

Yvonne antwoordt dat er duidelijke afspraken gemaakt moet worden tussen barmedewerker en competitieteams.

Ron van de Pol: Op zaterdag- en maandagochtend staan er vaak volle asbakken op de tafels en liggen er peuken op de grond. Waar is de verantwoordelijkheid van onze leden? Wat is het rookbeleid?

Yvonne antwoordt dat we hierover met z’n allen moeten nadenken. Er komen steeds meer “gebruikers” dan “verenigingsleden” die zich verantwoordelijk voelen. Aanspreken zou direct moeten gebeuren. Dit is een aandachtspunt voor “Facilitair”.

Ron van de Pol: Is het in de toekomst mogelijk om op Koningsdag te sporten bij Park Hoeven?

Gerard antwoordt dat er een paar dagen per jaar zijn dat het park gesloten is: Op 1e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag en Kerst. Op deze dagen gaat het paviljoen sowieso niet open. Eventueel zou de poort wél opengemaakt kunnen worden, zodat buiten gesport kan worden.

Yvonne laat tenslotte weten dat dit bekeken zal worden, hoe we dit zouden kunnen regelen en wie dat dan zou kunnen en willen gaan doen.

Yvonne bedankt alle aanwezigen voor het meedenken en sluit om 21.30 uur de vergadering.

Graag tot de volgende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 november 2022!

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven dinsdag 29 november 2022

Datum: 14 november 2022
Beste leden van Park Hoeven, Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 november 2022. Deze vindt plaats in ons...

Inschrijven voorjaarscompetitie tennis

Datum: 10 november 2022
Beste Senioren tennisleden van Park Hoeven,   De Wintercompetitie Tennis 2022/2023 is nog niet bezig maar de inschrijving van de Voorjaarscompeti...

Afsluiting woensdagochtend 50+ tennis

Datum: 10 november 2022
Woensdag 2 november heeft de jaarlijkse afsluiting van het woensdagochtend 50+ plaats gevonden. Meer informatie, verslag van de jaarlijkse afsluiti...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen