park-hoeven-logo-2021-web

Inschrijving lidmaatschap TSV Park Hoeven

Gegevens kandidaatlid

Overige gegevens. Voor jeugdleden (<18jaar) gegevens van ouder(s)/verzorger(s) invullen.

 

Hij/zij verklaart hiermede zich te houden aan de in het huishoudelijk reglement vastgesteld rechten en plichten der leden (bijv. verplichte bardiensten).

Automatische incasso
Inschrijver geeft bij keuze \"ja\" een machtiging af voor automatische incasso van de verschuldigde gelden ten laste van de opgegeven bankrekening. Indien u hiermee niet akoord bent, dan kunt u niet inschrijven met dit formulier. Neem in dat geval contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@parkhoeven.nl).  

Toelichting
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot 1 januari daaropvolgend en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk of online en uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan de ledenadministratie is opgezegd. Bij opzegging eerder in het jaar blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Privacystatement
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens, welke benodigd zijn in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden tevens doorgegeven aan de KNLTB.

Pasfoto
Uw aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als er een recente en goedgelijkende pasfoto (formaat min. 35x45mm) is ontvangen. U kunt deze pasfoto, met naam en uw geboortedatum op de achterzijde, in de bus doen van de ledenadministratie in de hal van het clubhuis of digitaal als bijlage versturen naar eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl

De ruimte hieronder is bestemd voor de ledenadministratie:

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen